Лінійна алгебра та аналітична геометрія

Код модуля: 
КГМ_6001_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
Всього аудиторних занять — 64 год., лекційні заняття — 32 год., практичні заняття — 32 год. самостійна робота — 80 год.
Лектори: 
 • доцент, к. ф.-м. н. Фис М. М.,
 • доцент, к. ф.-м. н. Йосипчук М. Д.,
 • асистент, к. ф.-м. н. Бридун А. М.
Результати навчання: 
Внаслідок вивчення даного змістового модуля студент повинен:
 • знати основні дії над матрицями;
 • вміти досліджувати та розв’язувати системи рівнянь;
 • вміти застосовувати елементи векторної алгебри до задач;
 • знати основні кутові та лінійні співвідношення між прямими та площинами і могти застосовувати їх до розв’язання задач геодезії;
 • вміти обчислювати основні характеристики кривих другого порядку, та еліпсоїдальні поверхні.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Математичний аналіз,
 • Геодезія,
 • Топографія і креслення.
Зміст навчального модуля: 
Визначники 2, 3 порядків. Їх властивості. Поняття про визначники вищих порядків. Матриці, дії над матрицями. Ранг матриці. Обернена матриця. Розв’язування систем лінійних неоднорідних і однорідних рівнянь. Системи координат, зв’язок між системами координат. Скалярний, векторний і змішаний добуток векторів, їх властивості та застосування при розв’язуванні геодезичних задач. Пряма на площині. Основні види рівнянь. Криві другого порядку (еліпс, парабола, гіпербола) та їх застосування в геодезії. Площини. Види рівнянь площин. Пряма в просторі. Поверхні другого порядку (сфера, еліпсоїд, параболоїд). Деякі співвідношення елементів сфери та еліпсоїда. Поняття про загально-планетарний еліпсоїд та деякі його геодезичні характеристики.
Рекомендована література: 
 1. Рудавський Ю. К., Луник Ф. П., Уханська Д. В. «Лінійна алгебра та аналітична геометрія».
 2. Клетеник Д. В. Сборник задач по аналитической геометри. М., Наука, 1986, 222 с.
 3. Цубербиллер О. Н. Сборник задач и упражнений по аналитической геометрии., М., Наука., 1968.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Модульний контроль проводиться на 16 та 25 тижднях семестру.
 • Максимальна сумарна оцінка — 100 балів.
Мова навчання: 
українська