Лінійна алгебра та аналітична геометрія

Код модуля: 
ВМ_6020_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 108 (кредитів ЄКТС — 3); аудиторні години — 48 (лекції — 16, практичні — 32)
Лектори: 
 • к. ф.-м. н., доц. Рибицька Ольга Мар’янівна,
 • к. ф.-м. н., ст. в. Бродяк Оксана Ярославівна
Результати навчання: 
 • Знати означення та властивості матриці та її визначника; методи розв’язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь (СЛАР); означення евклідового простору; властивості ліній першого та другого порядків.
 • Уміти здійснювати дії над матрицями, обчислювати визначник матриці довільного порядку; досліджувати СЛАР; звести рівняння кривої 2-го порядку до канонічного та побудувати цю лінію; встановлювати характер взаємного розміщення прямих на площині та прямих і площин в просторі.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит:
 • елементарна математика
Зміст навчального модуля: 
Матриці. Визначники. Основи векторної алгебри. Алгебраїчні лінії та поверхні першого та другого порядків.
Рекомендована література: 
 1. Понеділок Г.В. та ін. Лінійна алгебра та аналітична геометрія. — Львів: 2003.
 2. Рудавський Ю.К., Костробій П.П., Луник Ф.П. та ін. Лінійна алгебра та аналітична геометрія. — Львів: 1999.
 3. Збірник задач з лінійної алгебри та аналітичної геометрії. Уханська Д.В. та ін. — Львів: 2002.
 4. інійна алгебра та аналітична геометрія. Завдання до графічно-розрахункових робіт. — Львів: 1998.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (20%): опитування на практичних заняттях, виконання домашніх завдань.
 • Підсумковий контроль (80%, іспит).
Мова навчання: 
українська