Лінійна алгебра та аналітична геометрія

Код модуля: 
ВМ_6044_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 180 (кредитів ЄКТС — 5) аудиторні години — 80 (лекції — 48, практичні — 32)
Лектори: 
к. ф.-м. н., доц. Веселовська Ольга Володимирівна
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • Знати: матриці та дії над ними, властивості визначників та методи їх обчислення, методи розв’язування систем лінійних рівнянь, дії над векторами, основні геометричні об’єкти: пряму, площину, криві та поверхні другого порядку, елементи теорії лінійних просторів, операторів, груп, кілець та полів.
 • Уміти застосовувати методи лінійної алгебри та аналітичної геометрії при дослідженні та розв’язуванні задач з інших загальних та спеціальних дисциплін.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
елементарна математика
Зміст навчального модуля: 
Матриці, визначники, системи лінійних рівнянь. Елементи векторної алгебри. Основні задачі аналітичної геометрії. Елементи теорії лінійних просторів, операторів, груп, кілець та полів.
Рекомендована література: 
 1. Бугров Я.С., Никольский С.М. Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии. — М.: Наука, 1988.
 2. Ильин В.А., Позняк Э.Г. Аналитическая геометрия. — М.: Наука, 1981.
 3. Ильин В.А., Позняк Э.Г. Линейная алгебра. — М.: Наука, 1983.
 4. Бекмешев Д.В. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры. — М.: Наука, 1982.
 5. Рудавський Ю.К., Костробій П.П., Луник Ф.П., Уханська Д.В. Лінійна алгебра та аналітична геометрія. Навчальний посібник. Львів, 1999.
 6. Бугров Я.С., Никольский С.В. Высшая математика: Задачник. — М.: Наука, 1982.
 7. Клетенник Д.В. Сборник задач по аналитической геометрии. — М.: Наука, 1986.
 8. Збірник задач з лінійної алгебри та аналітичної геометрії (за редакцією Ю.К. Рудавського).— Львів, 1999.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (20%): опитування на практичних заняттях, виконання домашніх завдань
 • Підсумковий контроль (8,0%, іспит)
Мова навчання: 
українська