Латинська мова, частина 2

Код модуля: 
ІМ_6004_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 54 (кредитів ЄКТС — 1) аудиторні години — 16 самостійна робота — 38
Лектори: 
к. філол.н., доц.., професор Лещу Тихон Йосипович, викладач Кімакович Мар’яна Мар’янівна
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • знати граматичну систему латинської мови у співставленні з системою рідної та відомих студентові іноземних мов, основні аспекти історії, літератури та морфології античного світу;
  • вміти користуватися базовим лексичним та термінологічним мінімумом, застосовувати правила термінотворення, зокрема у сфері культури, перекладати тексти середньої складності, практично користуватися відповідною термінологією.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • Іноземна мова (за професійним спрямуванням), ч. 1, 2
  • Латинська мова, ч.1
Зміст навчального модуля: 
1. Іменник. Парадигма відмінювання. 2. Дієслово. Часи системи інфекта. 3. Дієслово. Часи системи перфекта.
Рекомендована література: 
  1. Латинсько-український словник. Під ред. Литвинова В.Д. Київ, 1998.
  2. Маслюк В.П., Оленич Р.М. Латинська мова. Львів. Вид-во «Вища школа», 1974.
  3. Н. Ревак, В. Сулим. Латинська мова. ЛНУ ім. І. Франка. Львів. 2002.
  4. Лещук Т., Семенюк М., Сопронюк І. Універсальний підручник латинської мови. Львів. 2007.
Форми та методи навчання: 
практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (50%);
  • Підсумковий контроль (50%, диференційований залік)
Мова навчання: 
латинська