Ландшафтна екологія

Код модуля: 
ЕОНС_6041_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Четвертий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90; аудиторні години — 48; в т.ч. лекції — 32 год., практичні заняття —16 год.; кількість кредитів ЄКТС — 3
Лектори: 
доц. Ковальчук О.З.
Результати навчання: 
вивчення студентами особливостей проходження антропогенно-природних сукцесій рослинності в умовах природних ландшафтів на основі принципів збереження, відтворення та новоутворення ландшафту; надання студентам основних теоретичних знань з ландшафтної екології та надбання ними суттєвих навичок при вирішенні завдань ландшафтної екології
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
неорганічна хімія, загальна екологія
Зміст навчального модуля: 
Вступ. Історія виникнення і розвитку ландшафтної екології. Основні ландшафтні комплекси. Класифікація ландшафтів. Морфологічні одиниці ландшафтів. Структура ландшафту. Динаміка ландшафту. Види ландшафтів. Ландшафтно-географічний прогноз. Комплекс взаємопов'язаних елементів. Ландшафтне картографування. Природно-антропогенні ландшафти. Еколого-геохімічна оцінка стану урбанізованих ландшафтів.
Рекомендована література: 
  1. Гродзинський М. Основи ландшафтної екології. — К.: Либідь, 1993.
  2. Петлін В. Конструктивне ландшафтознавство. — Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2006.
  3. Консевич Л., Зубик С. Ландшафтна екологія. — Івано-Франківськ: ІМЕ «Галицька Академія», 2005.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
Поточний контроль (40%) — контрольна робота, усне опитування Підсумковий контроль (60%) — диференційований залік
Мова навчання: 
українська