Ландшафтна архітектура

Код модуля: 
МБ_6010_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Четвертий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 90 (кредитів ЄКТС — 3), аудиторні години — 45 (лекції — 30, практичні заняття — 15).
Лектори: 
 • ст. викладач Максим’юк Тетяна Максимівна,
 • доцент Соснова Надія Степанівна
Результати навчання: 
В результаті вивчення дисципліни фахівець повинен знати:
 • основні поняття ландшафтної архітектури (архітектури виднокраю);
 • закономірності взаємозв’язку об’єктів ландшафтної архітектури та містобудівних систем в залежності від різних історичних та природно-географічних умов;
 • принципи добору рослинного матеріалу та його композиційні угрупування;
 • основні історичні етапи розвитку садово-паркового мистецтва та мотиви їх композиційного вирішення від регулярних до натуралістичних;
 • законодавчу основу щодо збереження і охорони природно-заповідних об’єктів та об’єктів культурно-історичної спадщини;
 • методику досліджень проектування та натурної реалізації об’єктів архітектури виднокраю (як в Україні так і на рівні світового досвіду);
 • знати теоретико-естетичні передумови формування архітектури виднокраю на всіх етапах її розвитку.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Пререквізити: історія містобудування та архітектури.
 • Кореквізити: основи містобудування.
Зміст навчального модуля: 
Теоретичні основи фітопроектування в архітектурі виднокраю. Нарис історії формування та розвитку архітектури виднокраю і культури мистецтва садів і парків. Методичні основи проектування об’єктів архітектури виднокраю міста та міжміських просторів.
Рекомендована література: 
 1. Боговая И. О., Фурсова Л. М. Ландшафтное искуство. М. Агропромиздат, 1988. — 223 с.
 2. Горохов Б. А., Лунц Л. Б. Парки мира. М. Сройиздат, 1985. — 328 с.
 3. Жирнов А. Д. Искусство паркостроения. Львов, Вища школа, 1977. — 208 с.
 4. Залесская Л. С., Микулина Е. М. Ландшафтная архітектура. М. Стройиздат, 1979. — 273 с.
 5. Рубцов Л. І. Дерева і кущі в ландшафтній архітектурі. К., Будівельник, 1965. — 120 с.
 6. Косаревський І. О. Парки України. К., Держ.вид. літератури в буд. та архітектурі, 1961. — 176 с.
 7. Саваренская Т. Ф. Заподноевропейское градостроительство XVII-XIX вв.
 8. Черкес Б. С. Город и аграрная середа. Львов, Світ, 1992.
 9. Longin Majdecki. Historia ogrodow. W. 1972. — 455
 10. Родичкин И. Д. і Родички на О. И. Сады, парки и заповедники Украинской ССР. Заповедная природа. Преобразованной ландшафт. Садово-парковое искусство. Київ «Будівельник» 1985.
 11. Кучерявый В. А. Озеленення населених місць. — Л., 2005.
 12. Заллеская Л. С. Курс ландшафтной архитектуры. М. Стройиздат, 1964 — 205 с.
 13. Тетяна Максим’юк. Архітектура простору рідного краю та її озвучення рідною мовою. «Проблеми української термінології». Вісник «Слово-Світ». Львів, 1998.
 14. Закон України «Про природно-заповідний фонд України». Голос України, К. 25 липня 1992 р.
 15. Дідик В.В., Максим’юк Т.М., Соснова Н.С, «Ландшафтно-рекреаційний об’єкт» методичні вказівки для студентів ІІІ курсу базового напрямку 1201 «Архітектура» МОУ НУ «Львівська політехніка» Львів, 2002.
 16. І. С. Костенко, В. Ф. Гарбуз та ін., Дендрологічний парк «Софіївка» 200 років. Київ «Наукова Думка» 1996 р. — ст. 200
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (20%): практичні роботи № 1, № 2.
 • Підсумковий контроль (80%, диференційований залік): КЗ-1, КЗ-2.
Мова навчання: 
українська