Ламінарні та турбулентні пограничні шари

Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 60 год., лекції — 16 год., практичні заняття — 16 год., 2 кредити ECTS.
Лектори: 
к. т. н., доцент Жук В. М.
Результати навчання: 
Засвоєння законів та основних рівнянь, що описують ламінарні та турбулентні пограничні шари рідини, набуття вміння використовувати їх при вирішенні наукових і прикладних задач.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • «Вища математика. Математичний аналіз»,
  • «Фізика»,
  • «Технічна механіка рідин і газів».
Зміст навчального модуля: 
Основні поняття про пограничні шари. Ламінарний пограничний шар. Рівняння Прандтля. Наближені методи розрахунку ламінарних пограничних шарів. Інтегральне співвідношення Кармана-Польгаузена. Перехідні явища в пограничному шарі. Турбулентний пограничний шар. Відрив пограничного шару. Експериментальні дослідження пограничних шарів. Управління пограничними шарами.
Рекомендована література: 
  1. Кирпиков В. А., Шорин Г. Н. Введение в теорию пограничного слоя: Учебн. пособ. Под ред. А. А. Гухмана. — М.: МИХМ, 1974. — 287 с.
  2. Козлов Л. П. Дослідження ламінарного пограничного шару та його переходу у турбулентний. — К.: Наук. думка, 1974. — 176 с.
  3. Лойцянский Л. Г. Механика жидкости и газа. — 6-е изд. — М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1988. — 840 с.
  4. Шлихтинг Г. Теория пограничного слоя. Под ред. Г. А. Вольперта с 5-го нем. изд., испр. по 6-му амер. изд./ Под ред. Л. Г. Лойцянского. — М.: Наука, 1974. — 711 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль — 30 балів, контрольний захід (контрольна робота) — 70 балів.
  • Підсумковий контроль — залік.
Мова навчання: 
українська, російська, англійська