Квантова електроніка та лазерна техніка

Код модуля: 
ЕП_6013_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин —150 (кредитів ЄКТС — 5) аудиторні години — 80 (лекції — 64, практ. роб. — 16, курсова робота — 60 (кредитів ECTS — 2))
Лектори: 
д.ф.-м.н., проф. Микитюк Зеновій Матвійович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • знати основні фізичні явища, які лежать в фундаменті квантової електроніки;
 • фізичні основи взаємодії квантових систем з електромагнітним полем;
 • вміти застосовувати знання фізичних явищ, які лежать в основі квантової електроніки, для розробки нових пристроїв.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізит: Фізичні основи електронної техніки,
 • кореквізити: Оптоелектроніка
Зміст навчального модуля: 
Фізичні основи приладів та пристроїв квантової електроніки, класифікацію енергетичних станів в ядрах, атомах, молекулах, взаємодія квантових систем з електромагнітним полем, принцип роботи лазерів, енергетичні діаграми та принцип роботи приладів квантової електроніки.
Рекомендована література: 
 1. Фізичні основи електронної техніки: Підручник/ З.Ю.Готра, І.Є.Лопатинський, Б.А.Лукіянець, З.М.Микитюк, І.В.Петрович — Львів: Видавництво «Бескид Біт», 2004.-880 с.
 2. З.М.Микитюк. Квантова електроніка та лазерна техніка/ Конспект лекцій (електронний варіант), 2008.- 82 с.
 3. Карлов Н.В. Лекции по квантовой электронике: Учебное руководство.-2-е изд., испр. и доп.-М.: Наука.- 1988.- 336с.
 4. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, курсова робота, самостійна робота.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, практичні заняття, курсова робота, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (40%): результати рішення задач, усне опитування
 • Підсумковий контроль (60 %, екзамен): тестування
Мова навчання: 
українська, німецька