Культурологія

Код модуля: 
ІТПК_6004_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 72 (кредитів ЄКТС — 2); аудиторні години — 32 (лекції — 16)
Лектори: 
  • канд. іст. н., доц. Макарчук О.Г.,
  • канд. іст. н., доц. Хома Іван Ярославович
Результати навчання: 
  • знати етапи розвитку історії української культури;
  • розуміти питання культурогенезу та етногенезу;
  • теоретичні основи культури;
  • основні досягнення української культури в сфері освіти, науки, книгописання, книговидання, архітектури, малярства, скульптури, культурно-просвітньої роботи тощо.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • Історії України
Зміст навчального модуля: 
Теоретичні основи культури, давня культура українських земель, українська культура княжої доби, ренесанс в українській культурі, українська культура в добу бароко (друга половина XVІІ — XVIIІ ст.), національно-культурне відродження кінця ХVIII — початку ХХ ст., українська культура в 1917 — 1939 рр., українська культура середини ХХ — початку ХХІ ст. Культура Стародавнього сходу та Античності, Середньовіччя, Відродження, Бароко, Нового часу, модернізму та постмодернізму.
Рекомендована література: 
підручники та посібники з історії та теорії української культури, української та зарубіжної культури
Форми та методи навчання: 
лекції, семінарські знання
Методи і критерії оцінювання: 
  • підсумковий контроль залік. 25 % — бали за семінарські заняття;
  • 75 % — контрольна робота.
Мова навчання: 
українська