Кристалографія та кристалохімія

Код модуля: 
ХТС_6008_С01
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 60; аудиторні години — 32; в т.ч. лекції — 16 год., лабораторні заняття — 16 год.; кількість кредитів ЄКТС — 2
Лектори: 
доц. Якимечко Я.Б., доц. Семеген Р.І.
Результати навчання: 
 • вивчення основних положень про симетрію внутрішньої будови кристалів і її зв‘язок з зовнішньою формою, систематики структурних типів за видом хімічного зв‘язку та координаційними ознаками.
 • Раціонально підходити до вибору вихідних параметрів ведення технологічних процесів з позицій кристалохімії.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • загальна та неорганічна хімія,
 • фізика,
 • фізична хімія,
 • технологія неорганічних речовин
Зміст навчального модуля: 
Елементарна комірка та її параметри. Координатні системи в кристалографії. Просторові групи Федорова. Координаційне число і координаційний многогранник. Вплив типу хімічного зв‘язку та структурного мотиву на властивості кристалічних речовин. Явище поліморфізму. Дефекти будови кристалічної гратки.
Рекомендована література: 
 1. Шаскольская М.П. Кристаллография. — М.: Высшая школа, 1984.
 2. Куровець М.І. Кристалографія і мінералогія. — Львів: вид-во «Світ», 1996. — ч. І 235с., — ч. ІІ 214с.
 3. Бокий Г.Б. Кристаллохимия. — М.: Наука, 1971. — 400с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (25%) — звіти з лабораторних робіт, контрольна робота, усне опитування
 • Підсумковий контроль (75%) — диференційований залік
Мова навчання: 
українська
Спеціалізація: 
Технічна електрохімія