Криптографія і стеганографія

Код модуля: 
ЗІ_6069_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120 (кредитів ЄКТС — 4); аудиторні години — 64 (лекції — 32, лаб. роб. — 16, практ. — 16)
Лектори: 
к.т.н., доцент Горпенюк Андрій Ярославоич
Результати навчання: 
 • знати історію та основні етапи розвитку криптології та стеганографії; класичні криптографічні, стеганографічні методи та алгоритми; сучасні симетричні блокові та потокові шифри, режими їх застосування, переваги та недоліки, основні проблеми реалізації; сучасні асиметричні шифри, переваги та недоліки, основні проблеми реалізації;
 • вміти розробляти та досліджувати симетричні та асиметрічні криптологічні засоби; здійснювати узгодження спроектованих криптологічних засобів захисту в межах СЗІ; вміти здійснювати оцінку ефективності спроектованих криптологічних засобів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • алгоритмічні мови та програмування,
 • вища математика,
 • основи інформаційної безпеки,
 • алгоритмічні основи криптології
кореквізити:
 • проектування систем захисту інформації
Зміст навчального модуля: 
Історія криптології; класичні криптологічні методи та алгоритми; сучасні симетричні блокові шифри — DES, ГОСТ, AES, режими їх застосування, методи криптоаналізу, особливості та основні проблеми реалізації; потокові шифри; важкооборотні функції, основні асиметричні криптосистеми, їх переваги, недоліки, області застосування, проблеми реалізації, перспективні напрямки розвитку криптології. Стеганографічний захист інформації в рухомих та нерухомих зображеннях.
Рекомендована література: 
 1. О.В.Вербіцький. Вступ до криптології. — Львів: «ВНТЛ», 1998.
 2. И.М.Виноградов. Основы теории чисел. — М.: «Наука», 9-е издание 1981.
 3. В.Жельников. Криптография от папируса до компьютера. — М.: «ABF», 1996.
 4. К.Шеннон. Теория связи в секретных системах. В Работы по теории информации и кибернетике, стр.333-402. — М.: Изд. Иностр. Лит., 1963.
 5. М.Вельшенбах. Криптография на Си и С++ в действии. — М.: Триумф, 2004.
 6. Б.Шнайер. Прикладная криптография, 2-е издание: протоколы, алгоритмы, исходные тексты на языке Си. — М.: Триумф, 2002.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні та практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (20%): письмові звіти з лабораторних робіт, контрольні роботи, усне опитування
 • Підсумковий контроль (80 %): модульний контроль, екзамен
Мова навчання: 
українська