Криптографічні системи та протоколи

Код модуля: 
БІТ_6006_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120 (кредитів ЄКТС — 4); аудиторні години — 64 (лекції — 32, лаб. роб. — 16, практ. — 16)
Лектори: 
к.т.н., доцент Лагун Андрій Едуардович
Результати навчання: 
 • знати основні методи, системи та засоби забезпечення КЗІ, аналізу стійкості криптосистем та безпечності криптопротоколів;
 • знати функціональні можливості та порядок застосування сучасних пакетів програмної реалізації криптографічних перетворень та криптографічних бібліотек;
 • вміти вибирати та застосовувати критерії та показники оцінки стійкості криптосистем та безпечності криптопротоколів;
 • вміти застосовувати стандартні пакети при розв’язанні прикладних задач моделювання криптосистем, ключових систем і криптографічних протоколів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит:
 • спеціальні розділи математики,
 • Алгоритмічні основи криптології
кореквізити:
 • прикладна криптологія
Зміст навчального модуля: 
Класичні алгоритми криптографії та криптоаналізу, основні алгоритми криптоаналізу симетричних та асиметричних шифрів, використання односторонніх функцій в криптосистемах з відкритим ключем, основні криптографічні протоколи і засоби їх реалізації.
Рекомендована література: 
 1. О.В.Вербіцький. Вступ до криптології. — Львів: «ВНТЛ», 1998.
 2. Нечаев В. И. Элементы криптографии. — М.: Высшая школа, 1999.
 3. К.Шеннон. Теория связи в секретных системах. В Работы по теории информации и кибернетике, стр. 333-402. — М.: Изд. Иностр. Лит., 1963.
 4. Шнайер. Прикладная криптография, 2-е издание: протоколы, алгоритмы, исходные тексты на языке Си. — М.: Триумф, 2002.
 5. Ященко В.В. Введение в криптологию. — Сбп.: Питер, 2000.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні та практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%): письмові звіти з лабораторних робіт, контрольні роботи, усне опитування
 • Підсумковий контроль (70 %): модульний контроль, екзамен
Мова навчання: 
українська