Країнознавство, частина 2

Код модуля: 
ІТПК_6030_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 180; аудиторних — 64 (32 год. — лекції, 32 год. — семінарські заняття)
Лектори: 
к.і.н., доц. Стасюк Іван Михайлович
Результати навчання: 
в результаті вивчення модуля студент повинен знати: основні аспекти та проблеми розвитку країн; територію та географічне розташування країн світу; природно-ресурсний потенціал територій; основні віхи історичного розвитку країн; національний та етнічний склад населення держави; культуру країн світу; господарський розвиток держав.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
історія України, історія культури України
Зміст навчального модуля: 
Регіони світу: загальна характеристика; Європа: інформаційно-аналітична характеристика; Країни Азії, Африки, Америки; Австралія та Нова Зеландія.
Рекомендована література: 
  1. Безуглий В.В. Економічна і соціальна географія зарубіжних країн: Навч. посіб. — К.: ВЦ «Академія», 2007. — 704 с.;
  2. Будз М.Д., Мартинюк В.О., Постоловський Р.М., Троян С.С. Короткий довідник з комплексного країнознавства (методика країнознавчих досліджень, основні поняття та визначення, країни, персоналії). 2-ге вид. — К.,2002. — 256 с.;
  3. Дахно І.І., Тимофієв С.М. Країни світу: Енциклопедичний довідник. — К.: МАПА, 2007. — 608 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, семінарські заняття
Методи і критерії оцінювання: 
  • поточний контроль (40 %) — усне опитування;
  • підсумковий контроль (60%) — контрольна робота
Мова навчання: 
українська