Котельні установки промислових підприємств

Код модуля: 
ТТЕС_6055_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Шостий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 252 ( кредитів ЄКТС — 7) аудиторні години — 112 (лекції — 64, лаб.роб. — 16, практ.-32)
Лектори: 
доцент, к.т.н. Івасик Ярослав Федорович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • засвоїти: параметри, технологічні схеми та конструкції теплогенеруючих установок; процеси, що відбуваються в камерах згоряння та теплогенеруючих установках; технологічні схеми та устатковання систем підготовки палива; методи спалювання палива в топках; методи розрахунку теплогенеруючих установок; методи регулювання параметрів робочих тіл, процесів та режимів роботи теплогенеруючих установок.
 • вміти розробляти системи автоматизації окремих процесів, що відбуваються в теплогенеруючих установках; автоматизувати роботу теплогенеруючої установки в цілому.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізити: Технічна термодинаміка, Помпи, вентилятори, компресори
 • кореквізити: Промислова теплоенергетика
Зміст навчального модуля: 
Електрифікація, значення та класифікація теплогенеруючих установок та котельних установок зокрема. Технологічна схема генерації пари на різних котельних установках. Схеми котельних установок з прямотечійними котлами, котлами з природною циркуляцією та з іншими типами котлів. Характеристика процесів, що відбуваються в них, поверхні нагріву. Ефективність використання палива. Рівняння теплового балансу. Втрати тепла. Балансові випробування котла. Готування та спалювання палива в котельних установках. Готування різних видів палива до спалювання. Технологія готування палива, елементи систем паливоприготування. Топково-пальникові пристрої: конструкція, процеси спалювання, регулювання. Гідродинаміка і температурні режими поверхонь нагріву. Гідродинаміка котла. Режим, структура і характеристика потоку робочого тіла. Гідродинаміка котлів з природною циркуляцією. Гідродинаміка прямоточних котлів. Гідродинаміка котлів з багатократною примусовою циркуляцією. Гідродинаміка водогрійних котлів. Гідродинаміка економайзера. Гідродинаміка пароперегрівника. Аеродинаміка газоповітряного тракту. Системи газоповітряного тракту. Аеродинамічні опори. Аеродинаміка димової труби. Вибір вентилятора та димосмока. Конструктивні рішення в котельних установках: профіль та компонування, парогенеруючі та пароперегрівні поверхні. Хвостові поверхні нагріву котельних установок. Тепловий розрахунок котла. Види розрахунку, мета розрахунку, методика. Чистота пари і водний режим котлів. Водний режим циклу з прямотечійними та барабанними котлами. Регулювальні характеристики котельних установок.Перехідні режими котельних установок. Пускові режими котельних установок та блоків. Нові типи котельних установок.Захист навколишнього середовища від шкідливих викидів при роботі котлів.
Рекомендована література: 
 1. Мисак Й.С., Гнатишин Я.М., Івасик Я.Ф. Паливні пристрої для спалювання низькосортних палив. —Л.:ну «ЛП», 2002. —136с.
 2. Ордатский А.А., Дашкиев О.Г., Перков В.Г. Парогенераторы сверхкритического давления: учебное пособие для вузов. — Киев: Вища школа, 1980. — 280с.
 3. Сидельковский Л.Н., Юренев В.Н. Котельные установки промышленных предприятий.-М.:Энергоатомиздат, 1988. −528с.
 4. Тепловой расчет котельных агрегатов (Нормативный метод). Под ред. Н.В. Кузнецова и др. — М.:Энергия, 1973. — 296с.
 5. Резников М.И., Липов О.М. Паровые котлы тепловых електростанций: учебник для вузов. — М.: Энергоиздат, 1981.— 240с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%): усне опитування, письмові звіти з лабораторних робіт
 • Підсумковий контроль (70%, екзамен): контрольні заходи
Мова навчання: 
українська