Космічний моніторинг навколишнього середовища

Код модуля: 
КГМ_6034_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
Лекційні заняття — 32 год., практичні заняття — 16 год. Всього аудиторних — 48 год. Самостійна робота — 72 год.
Лектори: 
 • Лектор: доцент, к. т. н. Согор А. Р.
 • Практичні заняття: доцент, к. т. н. Согор А. Р.
Результати навчання: 
Внаслідок вивчення даного змістового модуля студент повинен:
 • знати: класифікацію карт природоохоронної тематики та вимоги до їх змісту;
 • способи зображення різних явищ і об’єктів реальної дійсності на картах охорони навколишнього середовища;
 • методи складання карт природного середовища за космічними зображеннями;
 • технології сучасного видання карт природоохоронної тематики;
 • вміти: використовувати матеріали космічних зйомок при картографуванні природних умов, об’єктів й явищ;
 • створювати карти охорони природи в новітніх програмних середовищах;
 • картографувати окремі природні компоненти;
 • складати ландшафтні карти;
 • складати карти використання земель;
 • складати карти антропогенних природно-територіальних комплексів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Основи картографічного моделювання.
 • Топографічне картографування.
Зміст навчального модуля: 
Сучасний стан тематичного картографування за матеріалами космічних зйомок. Принципи складання за космічними фотоматеріалами карт для забезпечення раціонального використання природних ресурсів й охорони навколишнього середовища. Ландшафтні карти як комплексні карти екологічного потенціалу. Карти сучасного стану природних ресурсів й антропогенних ландшафтів. Карти раціонального використання природних ресурсів й охорони навколишнього середовища. Складання вихідних оригіналів карт. Ландшафтні й ландшафтно-індикаційні дослідження, спрямовані на виявлення характера антропогенного впливу на природне середовище. Складання прогнозних карт. Складання результуючої комплексної карти охорони навколишнього середовища. Розпізнавання або ідентифікація об’єктів за фотофізіономічними компонентами ландшафту, антропогенними спорудами, характером використання земель, антропогенними змінами або порушеннями фізіономічних компонентів. Дешифрування космофотознімків по рисунку фотозображення (тону, кольору, структурі), його розмірах і текстурі фотозображення. Порівняння результатів дешифрування різних космічних фотоматеріалів. Дешифрування природного середовища за космічними фотознімками.
Рекомендована література: 
 1. Руденко Л. Г. Географічна картографія в Україні та її значення у геоінформаційному просторі // Український географіний журнал. — 2002. — № 3. — 110 с.
 2. Топографо-геодезична та картографічна діяльність. Законодавчі та нормативні акти. — У 2-х частинах. — Вінниця: Антекс. — 2000, 408 с.
 3. Геоинформатика / А. Д. Иванников, В. П. Кулагин, А. Н. Тихонов, В. Я. Цветков. — М: МАКС-Пресс, 2001. — 349 с.
 4. Лященко А. А. Концептуальне моделювання геоінформаційних систем // Вісник геодезії та картографії. — 2002. — № 4. — 50 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
Тривалість вивчення змістового модуля становить 1 семестр, в якому передбачено диференційований залік. Максимальна сумарна оцінка — 100 балів.
Мова навчання: 
українська