Космічна геодезія

Код модуля: 
ВГА_6004_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
Вивчення дисципліни становить 16 тижнів. Лекційні заняття — 28 год., лабораторні заняття — 28 год., модульні контролі — 4 год. Всього аудиторних занять — 56 год., самостійна робота — 52 год., ЄКТС — 3.
Лектори: 
доцент, к. т. н. ЦюпакІ. М.
Результати навчання: 
Засвоєння основних питань опрацювання GPS вимірів, врівноваження мереж, створених технологіями GPS і трансформація координат пунктів з геоцентричної системи в локальну (державну) систему координат. Внаслідок вивчення дисципліни даного змістового модуля студент повинен:
 • знати: будову і функціонування GPS, методи GPS спостережень, теорію моделей визначення координат точок, створення геодезичних мереж технологією GPS, трансформацію координат пунктів;
 • вміти: виконувати GPS виміри, опрацювання векторів GPS та врівноваження геодезичних мереж спеціальними пакетами програм.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Фізики (механіка, теорія відносності),
 • Вищої геодезії,
 • Інформатики та програмування,
 • Теорії математичної обробки геодезичних вимірів,
 • Геодезичної астрономії,
 • Супутникової геодезії.
Зміст навчального модуля: 
Функціонування системи GPS. Обмеження точності та доступності використання GPS. Ефемериди GPS-супутників. Структура супутникового сигналу. Вимірювані величини у GPS. Іоносферна та тропосферна рефракція. Рух фазового центру антени. Методи GPS-спостережень. Теорія абсолютної та відносної моделей визначення координат пунктів. Коефіцієнти зменшення точності DOP. Рівняння кодових та фазових спостережень. Різниці фаз. Основні етапи та пакети програм для обробки GPS-вимірів. Принципи обробки GPS-бази, врівноваження мережі. Трансформація координат пунктів. Розвиток геодезичних мереж. GPS-нівелювання.
Рекомендована література: 
 1. Б. Гофман-Велленгоф, Г. Ліхтеннеггер, Д. Коллінз. Глобальна система визначення місцезнаходження. Теорія і практика. — К.: Наукова думка, 1995. — 380 с.
 2. Дульцев А. Т., Цюпак І.М. Визначення координат пункту за виміряними псевдовідстанями, отриманими з спостережень GPS. — Львів: НУ «Львівська політехніка», 1997. — 20 с.
 3. Дульцев А. Т., Цюпак І.М. Визначення координат пункту за третіми різницями фазових спостережень GPS. — Львів: НУ «Львівська політехніка», 2001. — 20 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
 • Модульний контроль проводиться на 7 та 16 тижнях семестру.
 • Семестровий контроль проводиться у формі письмово-усного іспиту.
 • Максимальна сумарна оцінка — 100 балів.
Мова навчання: 
українська