Корпоративне управління

Код модуля: 
МЛ
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90 (кредитів ЄКТС — 3); аудиторні години — 48 (лекції — 32, практичні — 16)
Лектори: 
 • к.е.н., доц. Люльчак З.С.;
 • практичні заняття проводить асистент Вороніна Р.М., кафедра маркетингу та логістики
Результати навчання: 
 • Знати: теорію, методологію та практичні навики з питань організації корпоративного управління на засадах сучасних методологій та практичного досвіду.
 • Вміти: застосовувати методологію з питань корпоративного управління в практичній діяльності.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • Менеджмент;
 • Самоменеджмент
кореквізити:
 • Логістичний менеджмент
Зміст навчального модуля: 
Сутність та системи корпоративного управління. Правова база корпоративного управління в Україні. Акції — як основний вид корпоративних цінних паперів. Учасники корпоративних відносин. Органи корпоративного управління. Акціонери. Облік та звіт акціонерного товариства. Фінансовий менеджмент та фінансовий аналіз в системі корпоративного управління. Санація, банкрутство та ліквідація акціонерних товариств.
Рекомендована література: 
 1. Євтушевський В.А. Корпоративне управління: Підручник. — К.: Знання, 2006. — 406 с.
 2. Євтушевський В.А., Ковальська К.В., Бутенко Н.В. Стратегія корпоративного управління — К.: Знання, 2007. — 287 с.
 3. Небава М.І. Теорія корпоративного управління:вузлові питання.Навчальний посібник. — Київ: Центр навчальної літератури, 2004. — 295 с.
 4. Румянцев С.А. Українська модель корпоративного управління: становлення та розвиток. — К.: Т-во «Знання», КОО, 2003. — 149 с.
 5. Люльчак З.С. Конспект лекцій з курсу «Корпоративне управління» для студентів економічних спеціальностей. — Львів, 2010. — 144 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%): робота на практичних заняттях, усне опитування.
 • Підсумковий контроль (70%, диференційований залік): семестровий контроль.
Мова навчання: 
українська