Корозія та захист від корозії

Код модуля: 
ІМПФ_6052_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
загальний обсяг —108 год. (кредитів ЄКТС — 3); аудиторні заняття — 48 год. (лекційні заняття — 32 год., лабораторні заняття — 16 год.)
Лектори: 
док. техн. наук професор Похмурський Василь Іванович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • знати природу корозії; взаємодію конструкційних матеріалів з корозійно–активними середовищами з урахуванням впливу фізичних та механічних полів; види корозійних ушкоджень та механізмів корозії; сучасні методи захисту матеріалів від корозії;
 • уміти оцінити поведінку матеріалів під дією агресивного середовища; встановити вид корозійного ушкодження та обгрунтувати можливі шляхи підвищення корозійної тривкості; раціонально підібрати корозінотривкий матеріал або антикорозійне покриття з урахуванням умов експлуатації.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит:
 • фізика,
 • хімія;
 • математика,
 • кристалографія,
 • теорія будови сплавів,
 • структурний аналіз матеріалів,
 • термічна обробка;
кореквізит:
 • кольорові метали і сплави,
 • сплави з особливими властивостями,
 • фізичні властивості і методи дослідження матеріалів.
Зміст навчального модуля: 
Терміни та визначення основних понять (ДСТУ 3830–98). Класифікація основних видів корозії. Електрохімічна корозія. Кінетика електродних процесів. Воднева та киснева деполяризація. Види корозійно–механічного руйнування. Хімічна, газова та воднева корозія. Атмосферна, грунтова та біологічна корозія. Методи захисту металів від корозії. Підбір корозійнотривких матеріалів. Види захисних покриттів та технологічні основи їх створення. Корозійний контроль і активний моніторинг.
Рекомендована література: 
 1. Сахненко М.Д., Ведь М.В., Ярошко Т.П. Основи корозії та захисту металів. — Харків: Вид. НТУ «Харківський політехнічний інститут», 2005. — 226 с.
 2. Похмурський В.І., Хома М.С. Корозійна втома металів і сплавів: Наукове видання ФМІ ім. Г.В. Карпенка НАН України. — Львів: Сполом, 2008. — 301 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • поточний контроль (30 %): усне опитування, захист звітів з лабораторних занять;
 • підсумковий контроль (70%): іспит.
Мова навчання: 
українська