Контрольно-вимірювальні пристрої технологічних машин

Тип модуля: 
обов'язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 135 (кредитів ЄКТС — 4,5), аудиторні години — 48 (лекції — 32, лаб. роботи — 16).
Лектори: 
к. т. н., доцент Майструк Володимир Володимирович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • знати: організацію технічного контролю, показники якості продукції, сучасні методи контролю геометричних параметрів виробів та їх елементів;
  • вміти: аналізувати вплив основних параметрів елементів на функціональні показники обладнання, обґрунтувати вимоги до точності параметрів, вибирати і розробляти методи і засоби контролю.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Зміст навчального модуля: 
Роль і місце технічних вимірювань і контролю в забезпеченні якості продукції та її метрологічне забезпечення. Поняття про метрологія, вимірювання і контроль. Міри і вимірювальні прилади. Класифікація перетворювачів. Електроконтактні перетворювачі лінійних величин. Контрольно-вимірювальні прилади на базі оптичної головки. Пневматичні вимірювальні системи. Засоби автоматичного післяопераційного контролю. Засоби автоматичного активного контролю. Засоби активного контролю на шліфувальних верстатах. Засоби активного контролю при спряженій обробці деталей. Засоби активного контролю деталей великих розмірів. Контроль якості захисних, ізоляційних та інших видів покрить.
Рекомендована література: 
  1. Поліщук Є.С. Методи та засоби вимірювань неелектричних величин. — Львів: Вид. НУ «Львівська політехніка», 2000. — 360 с.
  2. Поліщук Є.С., Дорожовець М. М., Яцук В. О. та ін. Метрологія та вимірювальна техніка: Підручник / За ред. Проф.. Є.С. Поліщука. — Львів. Видавництво «Бескид Біт», 2003. — 544 с.
  3. Головко Д. Б., та ін. Основи метрології та вимірювань / Головко Д. Б., Рего К. Г., Скрипник Ю. О. Київ «Либідь», 2001 — 408 с.
  4. Кодра Ю. В., Стоцько З. А. Контрольно-вимірювальні пристрої технологічних машин.: Навч. посібник — Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2008. — 312 с.
  5. Воронцов Л. Н. Теория проектирования контрольных автоматов. — М.: Машгиз, 1981.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30 %): письмові звіти з практичних робіт, усне опитування.
  • Підсумковий контроль (70 %, дифференційований залік): залікова контрольна робота (70 %).
Мова навчання: 
українська