Контрольно-вимірювальна апаратура інформаційної безпеки

Код модуля: 
ЗІ_6073_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90 (кредитів ЄКТС — 3), аудиторні години — 48 (лекції — 32, лаб. роб. — 16)
Лектори: 
старший викладач Яструбецький Олександр Вадимович
Результати навчання: 
 • знати фізичні основи виникнення каналів витоку інформації;
 • уміти застосовувати конкретні методики та рекомендації по захисту інформації від несанкціонованого доступу.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити: Т
 • Теорія інформації та кодування,
 • Електроніка та мікросхемотехніка,
 • Методи та засоби захисту інформації
кореквізити: — .
Зміст навчального модуля: 
Основні і допоміжні технічні засоби. Засоби провідного радіозв’язку. Засоби обчислювальної техніки. Звукопідсилююча апаратура і системи промислового телебачення. Засоби копіювання і розмноження. Пошуковий комплекс на базі радіоприймача AR-8200 і ПЗ RS-100. Принцип роботи нелінійного локатора. Порядок роботи з пристроєм «Бумеранг-2». Методика перевірки акустичної захищеності приміщень. Методика перевірки ефективності захисту технічних засобів передачі мовної інформації. Вимірювальний комплекс SMV-11. Вимірювальний комплекс SMV-8.5. Склад комплексу, порядок роботи, методика вимірювань, калібровка мікровольтметра. Норми ефективності захисту АСУ і ЕОТ. Графічний метод визначення зони R2. Розрахунок захищеності технічних засобів на об’єктах ЕОТ при застосуванні засобів активного захисту.
Рекомендована література: 
 1. Герасименко В.А., Малюк А.А. Основы защиты информации. — М.: МИФИ, 1997, — 537 с.
 2. Хофман Л.Дж. Современные методы защиты информации. Пер. с англ. под ред. В.А. Герасименко. — М.: Сов. радио. 1980, — 264 с.
 3. В.И. Ярочки Технические каналы утечки информации. — М.: ВИНИТИ, 1994.
 4. Нормы эфективности защиты АСУ и ЭВМ от утечки информации за счет побочных излучений и наводок. ГТК СССР. 1977., инв. № 988цт.
 5. Сборник методических материалов по проведению специсследований технических средств АСУ и ЭВМ, предназначенных для роботы с секретной информацией. НИИ АА Минрадиопрома СССР., инв. № 982цт.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні (семінарські) заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%): виступ на семінарах
 • Підсумковий контроль (70 %, екзамен)
Мова навчання: 
українська