Контролінг

Код модуля: 
ЕПІ_8014_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна к-ть годин — 90 (кредитів ЄКТС — 3), аудиторні години — 35 (лекції — 21, практичні заняття — 14), самостійна робота — 55.
Лектори: 
доц. Воловець Ярослав Васильович
Результати навчання: 
знати:
 • місце контролінгу в системі управління підприємством, його сутність, функції й основні завдання;
 • набір методичного інструментарію контролінгу для підприємств різних сфер діяльності;
 • особливості впровадження та різновиди систем бюджетування, сфери застосування різних типів бюджетів;
 • механізм упровадження й особливості систем управлінської звітності.
вміти:
 • оперативно відслідковувати розвиток підприємств у напрямі встановлених цільових орієнтирів;
 • застосовувати аналітичні прийоми оцінки результатів діяльності підприємств;
 • оперувати методичними підходами у прийнятті управлінських рішень на основі інструментарію контролінгу;
 • впроваджувати систему бюджетування, приймати управлінські рішення на основі виконання бюджетних планів;
 • організовувати службу контролінгу на підприємстві.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит:
 • планування діяльності підприємств,
 • організація виробництва,
 • інформаційні системи,
 • економічний аналіз,
 • економіка підприємства;
кореквізит: — .
Зміст навчального модуля: 
Поняття про контролінг, його суть і значення. Характеристика об’єктів контролінгу. Організація управлінського обліку в системі контролінгу. Система планування та бюджетування на підприємстві. Методичний інструментарій оперативного контролінгу. Експертна діагностика фінансово-господарського стану підприємства. Контролінг інвестиційних проектів. Організаційно-методичні основи формування та функціонування системи контролінгу на підприємстві. Контролінг у системі прийняття управлінських рішень.
Рекомендована література: 
 1. Воловець Я. В. Контролінг: Електронний навчально-методичний комплекс. Вебресурс http://vns.lp.edu.ua/moodle/course/view.php?id=8406
 2. Давидович І. Є. Контролінг: Навчальний посібник, — К.: Центр учбової літератури, 2008. — 552 с.[6]
 3. Петренко Светлана Николаевна. Контроллинг: Учеб. пособие. — К.: Эльга, 2004. — 327 с.
 4. Швиданенко Генефа Олександрівна, Лаврененко Валентина Віталіївна, Дерев`янко Олена Георгіївна, Приходько Людмила Михайлівна. Контролінг: навч. посібник / Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана». — К. : КНЕУ, 2008. — 264 с.
Форми та методи навчання: 
лекційні заняття, практичні заняття,самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • поточний контроль (40%),
 • підсумковий контроль (60%)
Мова навчання: 
українська
Спеціалізація: 
Економічний розвиток підприємства