Контролери систем автоматики

Код модуля: 
КСА_6064_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 165 (кредитів ЄКТС — 5,5); аудиторні години — 80 (лекції — 32, лабор. — 48)
Лектори: 
к.т.н., асистент Яцук Ю.В.
Результати навчання: 
знати:
 • принципи роботи ПЛК;
 • промислові мережі ПЛК (MPI, PROFIBUS, ETHERNET);
 • принципи обміну даними між ПЛК і текстовими та графічними панелями.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • Комп’ютеризовані системи та мережі передавання даних
кореквізити:
 • Мікропроцесорні пристрої
Зміст навчального модуля: 
Типи та принципи роботи ПЛК. Налаштування та програмування ПЛК. Мови програмування ПЛК FBD, LAD та STL. Текстові та сенсорні панелі для ПЛК. Система візуалізації (SCADA).
Рекомендована література: 
 1. Ганс Бергер. Автоматизация с помощью программ STEP7 LAD и FBD. Издание 2-е переработанное, 2001. — 605 с.
 2. Ганс Бергер. Автоматизация посредством STEP 7 с использованием STL и SCL и программируемых контроллеров SIMATIC S7-300/400. Издание 2001. — 776 с.
 3. Інструкція: SIMATIC Конфигурирование аппаратуры и коммуникационных соединений STEP 7 V5.3. Редакция 01.2004. A5E00261404-01. — 302 с.
 4. Інструкція: SIMATIC Работа со STEP 7 V 5.3 Первые шаги. Редакция 01.2004. A5E00261403-01. — 114 с.
 5. Інструкція: VIPA System 100V CPU 11x. — 146 с.
 6. C.T.Jones. STEP 7 in 7 Steps. First Edition, 2006. — 464 c.
 7. http://www.automation.siemens.com
 8. http://www.vipa.com.ua
 9. http://www.copadata.com
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (20%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування, розрахункова робота
 • Підсумковий контроль (80 %, контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма
Мова навчання: 
українська