Контроль виробництва будівельних конструкцій, виродів і матеріалів

Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 120 годин, лекції — 48 год., лабораторні 16 год., 4 кредити ECTS.
Лектори: 
к. т. н., доцент Ілів В. В.
Результати навчання: 
Засвоїти основні відомості про якість виробів та їх стандартизацію і сертифікацію, основи лабораторного контролю якості матеріалів для бетону та самого бетону, методику контролю якості готових виробів на заводах будівельної індустрії, організацію систем управління якістю продукції.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Будівельне матеріалознавство,
 • Бетони та будівельні розчини,
 • Заповнювачі для бетонів,
 • Механічне обладнання підприємств будівельної індустрії,
 • Технологія бетонних і залізобетонних конструкцій.
Зміст навчального модуля: 
Основні відомості про якість виробів та їх стандартизацію та сертифікацію. Значення надійності та якості у виробництві бетону і залізобетону. Контроль якості заповнювачів для бетону і розчинів. Контроль якості крупних заповнювачів для важких бетонів. Контроль якості крупних заповнювачів для легких бетонів. Контроль якості щільних пісків. Контроль якості легких пісків. Контроль якості в’яжучих для бетонів і розчинів. Класифікація в’яжучих, їх різновидності. Основні критерії якості цементів та методики їх визначення. Організація контролю цементів. Правила зберігання та перевезення цементів. Порядок проведення арбітражного контролю якості цементів. Контроль якості води для приготування бетонів. Добавки для бетонів і розчинів. Класифікація добавок і їх поділ на групи за призначенням і властивостями. Контроль якості добавок. Контроль якості бетонної суміші. Бетонні суміші і їх властивості. Методики оцінки властивостей бетонних сумішей. Контроль і управління якістю бетонів. Контроль якості бетону. Бетон і його властивості. методики визначення властивостей. Контроль міцності бетону. Контроль морозостійкості бетону. Контроль водонепроникності бетону. Неруйнівні методи контролю міцності бетону. Механічні методи контролю міцності бетону. Фізичні методи контролю міцності бетону. Контроль якості і приймання арматурних виробів і закладних деталей. Контроль натягу арматури. Методика контролю якості і арматурних виробів і закладних деталей. Контроль якості форм. Контроль виробництва і збирання форм. Контроль змащення форм. Види і призначення мастил. Контроль режиму теплової обробки виробів. Контроль та регулювання процесу тверднення бетону. Резерви зниження енергозатрат на прискорення тверднення бетону. Організація контролю якості продукції на виробництві. Вхідний контроль якості. Поопераційний контроль якості. Схеми операційного контролю якості. Приймальний контроль. Порядок проведення контрольних досліджень. Документація виробничого контролю і маркування виробів.
Рекомендована література: 
 1. О. А. Волянський. Технологія бетону. Київ, «Вища школа», 1994.
 2. Н. Г. Русанова, П. П. Пальчик Л. М. Рижанкова. Технологія бетонних і залізобетонних конструкцій. Київ, «Вища школа», 1994.
 3. Рунова Р. Ф., Шейніч Л. О., Гелевера О. Г., Гоц В.І. Основи виробництва стінових та оздоблювальних матеріалів — К.; КНУБА, 2002. — 354 с.
 4. Кривенко П. В., Пушкарьова К. К., Барановский В. Б., Будівельне матеріалознавство: — К.: ТОВ УВПК «ЕксОБ», 2008. — 704 с.
 5. Рунова Р. Ф., Новосельський Ю. Л. Технологія модифікованих будівельних розчинів — К.; КНУБА, 2007. — 256 с.
 6. Дворкін Л. Й., Дворкін О. Л. Опоряджувальні будівельні матеріали. — Рівне.: НУВГП, 2011. — 291 с.
 7. Ю. М. Баженов, А. Б. Комар. Технология бетонных и железобетонных изделий. М., 1982.
 8. Ю. М. Баженов. Технология бетона. М., 1987.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль та екзамен — 100 балів.
 • Поточний контроль: практичні і РГР — 40 балів.
Мова навчання: 
українська