Контроль та керування технологічними процесами в фармацевтичній промисловості

Код модуля: 
АТХП_6055_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 81 ( кредитів ЄКТС — 2,25) аудиторні години — 48 (лекції — 28, лаб. роб. — 14)
Лектори: 
доцент, к.т.н. Фединець Василь Олексійович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • знати основні методи та прилади вимірювання технологічних параметрів, методи розрахунку похибок засобів вимірювання ;
  • статичні та динамічні властивості об’єктів керування, класифікацію, призначення, структурні схеми, принцип дії систем керування
  • уміти будувати структурні схеми систем автоматизації, вибирати засоби вимірювання з необхідними метрологічними характеристиками, визначати параметри, що характеризують властивості об’єктів регулювання
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити: Вища математика, Фізика, Процеси та апарати фармацевтичних виробництв кореквізити: – Математичні методи в хімії та хімічній технології, Фізичні методи аналізу
Зміст навчального модуля: 
Класифікація систем автоматизації. Основні поняття про вимірювання і вимірювальні прилади. Вимірювання тиску. Вимірювання температури. Вимірювання витрати і кількості речовини. Вимірювання рівня рідини і сипких матеріалів. Контроль складу і якості речовин. Об’єкти регулювання та їх основні властивості. Елементи теорії автоматичного керування.
Рекомендована література: 
  1. Фарзане Н.Г. и др. Технологические измерения и приборы.- М.: Высшая школа, 1989. — 456 с.
  2. Полоцкий Л. М., Лапшенков Г. И. Основы автоматики и автоматизации производственных процессов в химической промышленности. — М.: Химия, 1982. — 320 с.
  3. Иванова Г. М., Кузнецов Н. Д., Чистяков В. С. Теплотехнические измерения и приборы. — М.: Энергоатомиздат, 1984. — 232 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (45%): письмова контрольна робота, письмові звіти з лабораторних робіт
  • Підсумковий контроль (55%, диференційований залік): контрольні заходи
Мова навчання: 
українська