Контрастивна граматика англійської та української мов

Код модуля: 
ПЛ_6006_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 81 (кредитів ЄКТС — 2,25): аудиторні години — 42 (лекції — 28, практичні — 14)
Лектори: 
к. філол. н., доц. Карамишева Ірина Дамірівна
Результати навчання: 
 • знати основні ідеї та концепції провідних українських учених у галузі контрастивної лінгвістики та контрастивної граматики зокрема; інструментарій контрастивної лінгвістики, а саме методи зіставлення граматичних явищ англійської та української мов для виявлення спільного та відмінного у граматичних системах зіставлювальних мов;
 • вміти практично аналізувати граматичну будову англійської та української мов з метою виявити у них спільні та відмінні риси.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • Вступ до мовознавства
 • Контрастивна лексикологія англійської та української мов
кореквізити:
 • Контрастивна стилістика англійської та української мов
Зміст навчального модуля: 
Основні одиниці мови та мовлення. Граматика як складова частина лінгвістики. Загальна характеристика методів граматичного аналізу. Морфологія. Частини мови в англійській та українській мовах. Синтаксис як вчення про словосполучення і речення. Основні поняття синтаксису. Основні типи речень в англійській та українській мовах.
Рекомендована література: 
 1. Жлуктенко Ю.О. Порівняльна граматика англійської та української мов: Посібник. — К.: Радянська школа, 1960. — 160 с.
 2. Карамишева І.Д. Контрастивна граматика англійської та української мов: Навч. посібник. — Львів: Видавництво Національного універси¬тету «Львівська політехніка», 2008. — 300 с.
 3. Кочерган М.П. Основи зіставного мовознавства: Під¬ручник. — К.: Академія, 2006. — 424 с.
 4. Левицький А.Е. Порівняльна граматика англійської та української мов: Підручник. — К.: Видав.-поліграф. центр «Київський університет», 2008. — 264 с.
 5. Korunets’ I.V. Contrastive Typology of the English and Ukrainian languages). — Вінниця: Нова книга, 2003. — 464 с.
 6. Longman Grammar of Spoken and Written English/ Biber D., Johansson S., Leech G., Conrad S., Finegan E. — Longman, 1999. — 1204 p.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%): усне опитування лекційного та самостійно опрацьованого матеріалу
 • Підсумковий контроль (70%): (30%) 1 письмова контрольна робота; (40%) 2 письмова контрольна робота
Мова навчання: 
англійська