Конструювання та технології виготовлення засобів вимірювань (Курсова робота)

Код модуля: 
ІВТ_6108_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Четвертий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 60 (кредитів ЄКТС — 2)
Лектори: 
к.т.н., доцент Питель Іван Данилович
Результати навчання: 
закріпити основні засади з предмету Конструювання та технології виготовлення засобів вимірювань, а саме:
 • виробити системний підхід до формування знань і навиків конструювання та технології виготовлення засобів вимірювань, розрахунку та оптимізації їх параметрів;
 • вибирати елементну базу, яка придатна для реалізації заданих робочих характеристик;
 • знати способи покращання характеристик ЗВ;
 • обґрунтувати технічні вимоги до проектованого пристрою;
 • вміти використовувати перспективну елементну базу для реалізації пристрою.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
самостійне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
кореквізити:
 • Конструювання та технології виготовлення засобів вимірювань
Зміст навчального модуля: 
Виробничий та технологічний процеси. Типи виробництва. Види конструкторських документів. Умовні позначення електрорадіоелементів, вплив зовнішніх факторів на працездатність ЗВ електромонтаж, об’ємний та поверхневий монтаж, друкований монтаж, проектування і розрахунок друкованих плат, характеристика технологій виготовлення друкованих плат.
Рекомендована література: 
 1. Конструкторско-технологическое проектирование электронной аппаратуры. Под,ред. В.А.Шахнова, — М.: Издат. МГТУ им. Баумана, 2002.
 2. Медведев А.М. Печатные платы. Конструкции и материалы. — М.: Техносфера, 2005.
 3. Грачев А., Мельник А., Панов Л. Поверхностный монтаж при конструировании и производстве электронной аппаратуры. — Одесса: ЦНТЭПИ ОНЮА 2003.
 4. Нинг-Ченг Ли, «Технология пайки оплавлением, поиск и устранение дефектов: поверхностный монтаж. — М.: Видавничий Дім «Технологии», 2006.
 5. ДСТУ 3973-2000 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. — Київ: Держстандарт України 2001р.
 6. Методичні вказівки до курсового проектування з курсу Конструювання та технології виготовлення засобів вимірювань.
Форми та методи навчання: 
самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
Підсумковий контроль (60 % — пояснювальна записка 40% — захист роботи)
Мова навчання: 
українська