Конструювання та технологія РЕЗ

Код модуля: 
ЕЗІКТ_6018_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин- 117(кредитів ЄКТС-3), аудиторні години- 48(лекції- 32, лабораторні заняття-16)
Лектори: 
доцент, к.т.н. Юрчик Геннадій Васильович
Результати навчання: 
У результаті вивчення даного модуля студент повинен:
 • застосовувати системний підхід, комплексну стандартизацію, математичні моделі, автоматизовані методи при розробці конструкції РЕЗ, а також при розробці конструкторської документації в процесі пошуку оптимальних конструкторсько-технологічних рішень;
 • технічно грамотно і правильно розробляти та оформляти конструкторську документацію;
 • вміти застосовувати отримані знання при розробці сучасної радіоелектронної апаратури.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізіт : вища математика;фізика;основи матеріалознавства.
 • кореквізит:елементна база радіоелектронних апаратів;теорія ймовірностей; метрологія та вимірювальна техніка
Зміст навчального модуля: 
Організація та методологія процесу конструювання радіоелектронної апаратури. Захист конструкцій радіоелектронної апаратури від дії дестабілізуючих кліматичних та різних експлуатаційних факторів. Теоретичні основи побудови технологічного процесу виготовлення радіоелектронної апаратури. Фізико-технічні основи технологічних процесів складання і монтажу радіоелектронної апаратури.
Рекомендована література: 
 1. Гель П.П., Іванов-Есипович Н.К Конструирование и микроминиатюризация радіоелектронной аппаратуры.-Л.: Энергоиздат, 1990;
 2. Справочник конструктора РЭА: Общие принципы конструирования/ Под ред. Р.Г.Варламова.- М.: Сов.радио,1980;
 3. Ненашев А.П. Конструирование радиоелектронных средств.-М.: Высшая школа, 1989;
 4. Технология и автоматизация производства радиоелектронной аппаратуры/ Под ред.А.П.Достанко.-М: Радио и связь,1989;
 5. Романычева З.Г., Иванова А.К.и др. Разработка и оформление конструкторской документации РЭА.-М.: Радио и связь, 1990.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль — за результатами виконання та захисту лабораторних робіт — 40%;
 • Підсумковий контроль — залік — 60%.
Мова навчання: 
українська