Конструювання програм та мови програмування

Код модуля: 
ФГІ_6020_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
Тривалість навчання становить 16 тижнів. Всього аудиторних — 48 год., лекційні заняття — 16 год., лабораторні заняття — 32 год. Самостійна робота — 87 год.
Лектори: 
 • доцент, к. т. н. Тумська О. В.,
 • асистент Бабій Л. В.
Результати навчання: 
Внаслідок вивчення даного змістового модуля студент повинен:
 • засвоїти основні положення об’єктно-орієнтованого та візуального програмування; мову програмування Object Pascal;
 • вміти складати програми для реалізації конкрет¬них задач прикладної фотограмметрії та геоінформатики; створювати сучасний графічний інтерфейс; виконувати аналіз отриманих результатів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Обчислювальної техніки та програмування: апаратне забезпечення; мови програмування;
 • фотограмметрії: основні визначення та положення теорії перспективи; теорія поодинокого знімка та стереопари знімків;
 • Основи геоінформаційних систем та технологій: організація інформації в ГІС; моделі даних в ГІС.
Зміст навчального модуля: 
Введення в візуальне програмування. Особливості мови Object Pascal. Програмна схема опрацювання подій. Перетворення типів даних. Модулі та їх структура. Класи та об’єкти. Конструювання програм у Delphi. Графічна підсистема. Створення та використання меню. За даним змістовим модулем читається курс лекцій та проводяться лабораторні роботи.
Рекомендована література: 
 1. Черняхівський В. В. Delphi-4: сучасна технологія візуального програмування. — Львів: БаК, 1999. — 196 с.
 2. Глинський Я. М., Анохін В.Є., Ряжська В. А. Паскаль. Turbo Pasсal і Delphi. 3-є вид. — Львів: «Деол», 2002. — 144 с.
 3. Фаронов В. В. Delphi-5. Учебный курс. М.: «Нолидж», 2001. — 608 с.
 4. Карпов Б. Delphi: Специальный справочник. — СПб.: Питер, 2002. — 688 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Оцінювання знань студентів проводиться у формі диференційованого заліку.
 • Максимальна оцінка — 100 балів.
Мова навчання: 
українська