Конструювання мехатронних засобів

Код модуля: 
ПТМ_6035_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120 (кредитів ЄКТС — 4) аудиторні години — 72 (лекції — 36, практичні — 36)
Лектори: 
к.т.н., доцент Ключковський Сергій Миронович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • знати загальні принципи та методи конструювання, структуру конструкторської підготовки, класифікатор ЄСКД, основні положення ЄСДП, основи конструювання типових елементів мехатронних засобів.
  • вміти конструювати типові механічні елементи мехатронних засобів із застосуванням програм твердотільного моделювання.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • пререквізит: Моделювання мехатронних вузлів, Основи проектування механізмів мехатронних засобів, Комп`ютерне конструювання механічних пристроїв мехатроніки.
  • кореквізити: Проектування засобів вимірювання механічних величин; Реєструючі пристрої мехатронних засобів.
Зміст навчального модуля: 
Класифікація та основні властивості мехатронних систем, конструкторська підготовка виробництва, комплекс стандартів ЄСКД та ЄСДП, принципи конструювання, типові конструкції елементів мехатроніки.
Рекомендована література: 
  1. Орлов П.И. Основы конструирования. Т. 1, 2 — М.: Машиностроение, 1988.
  2. Конструирование приборов (Под ред. В. Краузе) Т. 1, 2 — М.: Машиностроение, 1987.
  3. Кулагин В.В. Основы конструирования оптических приборов. — Л.: Машиностроение, 1982, 312 с.
  4. Ahmad, A. «Adjustment Mechanisms» Optomechanical Engineering Handbook Ed. Anees Ahmad \ Boca Raton: CRC Press LLC, 1999.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (60%): усне опитування, контрольні роботи
  • Підсумковий контроль (40 %, контрольний захід — залік): тестування (20%), письмово-усна форма (20%)
Мова навчання: 
українська