Конструювання і технологія виробництва

Код модуля: 
КСА_6054_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 150 (кредитів ЄКТС — 5); аудиторні години — 80 (лекції — 64, практ. — 16)
Лектори: 
к.т.н., проф. Мокренко Петро Володимирович
Результати навчання: 
знати:
 • задачі, методологію, організацію, основні рівні і етапи конструювання і технології виробництва засобів комп’ютеризованих систем, автоматики і управління (КСА і У);
 • методи пошуку і вибору сучасних технічних рішень;
 • особливості конструювання і технології виробництва засобів КСА і У;
 • методи забезпечення надійності конструкції і технології засобів КСА і У;
 • машинні методи конструювання і технології засобів КСА і У.
вміти:
 • складати технічне завдання на розробку пристроїв КСА і У;
 • розробляти проектну, схемотехнічну і конструкторську документацію на засоби КСА і У;
 • застосовувати сучасні типові технології виробництва засобів КСА і У;
 • застосовувати оптимальні структури конструкцій пристроїв КСА і У по критерію комплексної мікромініатюризації;
 • користуватися керівними матеріалами для рішення конструкторсько-технологічних задач.
 • застосовувати системи автоматизованого проектування конструкторсько-технологічних задач;
 • розраховувати надійність пристроїв КСА і У та визначати впливи зовнішніх та внутрішніх факторів на пристрої (КСА і У).
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
преквізити:
 • Елементи та пристрої автоматики і систем керування.
 • Електронні пристрої КСА і У. Проектування засобів КСА і У.
 • Алгоритмічні мови та програмування.
 • Теорія ймовірностей та випадкові процеси.
кореквізити: — .
Зміст навчального модуля: 
Загальні питання конструювання засобів КСА і У та аналіз дестабілізуючих факторів КСА і У. Елементна база засобів КСАі У. Організація та основні технологічні процеси виробництва засобів КСА і У, технологія складання та питання їх випробувань. Уніфікація конструкцій. Стадії розробки і конструкторська документація згідно ЄСКД. Класифікація дестабілізуючих факторів, що впливають на засоби КСАі У. Основні конструктивні і допоміжні елементи. Захист засобів КСА і У від паразитних наводок і механічних струсів. Фізико-хімічні методи обробки. Технологія нанесення по-криття. Зварювання. Механізація і автоматизація процесів складання. Надійність та діагностика засобів КСА і У.
Рекомендована література: 
 1. Ушаков Н.Н. Технология производства ЭВМ. — М.: Высшая школа, 1991.
 2. Журавлева Л.В. Электроматериаловедение. Учебник. — М.: ПрофОбрИздат, 2001. — 312 с.
 3. Гри горян С.Г. Конструирование електронных устройств систем автоматизации и вычислительной техники. Учебн. Пособие./ Григорян С.Г. — Ростов н/Д: Феникс, 2007. — 303 с.
 4. Уваров А. Р-Сад 2000, АССЕL ЕДА. Конструирование печатных плат. Учеб.курс. — СПб.: Питер, 2001.
 5. Медведев А.М. Печатные платы. Конструкции и материалы. — М.: Техносфера, 2005. — 304 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • поточний контроль (40%): усне опитування, розрахункова робота.
 • підсумковий контроль (60%): контрольний захід екзамен:
Мова навчання: 
українська