Конструювання електричних машин та апаратів

Код модуля: 
ЕМА_6051_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 135 (кредитів ECTS — 3,75) аудиторні години — 66 (лекції — 60, практичні заняття — 0, лаб. заняття — 0, модульній контроль — 6)
Лектори: 
к.т.н., доцент Макарчук Олександр Володимирович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • засвоїти типові конструкції сучасних електричних машин загальнопромислового і спеціального призначення; типові конструкції основних вузлів та деталей електричних машин; методики розрахунку елементів конструкції електричних машин; вимоги до конструкторської документації та правила її оформлення.
 • вміти свідомо обирати найбільш прийнятне конструктивне виконання електичної машини у відповідності до технічного завдання; виконувати механічні розрахунки елементів конструкції електричних машин; оформляти конструкторську документацію згідно вимог стандартів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • «Прикладна механіка»,
 • «Електричні машини»,
 • «Основи проектування електротехнічних пристроїв»,
 • «Інженерна графіка»
Зміст навчального модуля: 
Вступ. Типові конструкції сучасних машин змінного струму загальнопромислового призначення. Загальна характеристика серій машин змінного струму. Конструкції станин, осердь роторів та полюсів, обмоток статора к.з. та фазного ротора, підшипникових вузлів, валів, струмозбиральних пристоїв. Типові конструкції сучасних машин постійного струму загальнопромислового призначення. Загальна характеристика серій машин постійного струму. Системи охолодження. Конструкції станин, головних та додаткових полюсів, колекторів. Особливості конструкції тягових машин для прокатних станів. Загальні вимоги до текстових конструкторських документів та правила їх оформлення. Види конструкторських документів, правила оформлення та позначення.
Рекомендована література: 
 1. Алексеев А.Е. Конструкция электрических машин. -М. -Л.: Госэнергоиздат, 1960.
 2. Гурин Я.С., Кузнецов В.И. Проектирование серий электрических машин. -М.: Энергия, 1978.
 3. Проектирование электрических машин. /И.П.Копылов, Ф.А.Горяинов, Б.К.Клоков и др.; Под.ред. И.П.Копылова. -М.: Энергия, 1980.
 4. Шлыгин В.В. Прочностные и размерные расчеты электрических машин. -М. -Л.: Госэнергоиздат, 1983.
 5. Попічко В.В. Проектування електричних машин постійного струму. Навч. посібник. Львів: НУЛП, 2004.
 6. Попічко В.В., Хай М.В. Конструкція синхронних явнополюсних машин. Навч. посібник. -Львів: НУЛП, 2002.
 7. Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя. В 3-х т. -М.: Машиностроение, 1978.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (20%): контроль знань під час практичних занять.
 • Підсумковий контроль (80%, модульний контроль, іспит)
Мова навчання: 
українська