Конструкторське проектування радіоелектронних апаратів та засобів

Код модуля: 
ЕЗІКТ
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
лекції — 32 год.; лабораторні заняття — 16 год.; самостійна робота — 70 год.
Лектори: 
к.т.н., доцент;Воблий Олександр Миколайович
Результати навчання: 
  • Знати методологію проектування радіоелектронних апаратів (РЕА) різноманітного призначення при системному підході до виконання розробок,
  • вміти розробляти нові та модернізувати існуючі конструкції з використанням засобів автоматизованого проектування.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • «Основи проектування радіоелектронних апаратів»,
  • «Проектування технологічних процесів виробництва радіоелектронних апаратів».
Зміст навчального модуля: 
Конструювання РЕА вищих структурних рівнів. Електромагнітна сумісність в конструкціях РЕА. Теплообмін та експлуатаційна надійність РЕА. Захист РЕА від впливу дестабілізуючих факторів.
Рекомендована література: 
  1. Ненашев А. П. Конструирование радиоэлектронных средств/ учебн. для радиотехн. спец. ВУЗов. — М.: Высщая школа. 1999.
  2. Уваров А. С. P-CAD. Проектирование и конструирование электронных устройств. — М.: Горячая линия. — Телком. 2004.
Форми та методи навчання: 
лекції та лабораторні заняття; аудиторне навчання та самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • поточний контроль (оцінка результатів лабораторних робіт та усне опитування);
  • контрольний захід (екзаменаційний контроль у вигляді письмових відповідей на екзаменаційні питання та усне опитування для оцінки загального рівня знань по дисципліні).
Мова навчання: 
українська