Конструкційні матеріали мехатронних засобів

Код модуля: 
ІМПФ_6064_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 
загальний обсяг — 120 год. (кредитів ЄКТС — 3) у тому числі: лекції — 32 год.; лабораторні — 16 год.; аудиторні — 48 год.; самостійна робота — 72 год.; КР — 1; залік — 1
Лектори: 
старший викладач Швачко Сергій Григорович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен: знати
 • будову й класифікацію за різними ознаками сучасних конструкційних матеріалів з ме-тою використання їх для виготовлення елементів конструкцій і приладів;
 • взаємозв’язок між хімічним складом, структурою матеріалу, способом, режимом техно-логічної обробки і технологічними та експлуатаційними властивостями матеріалів, що дозволить надати виробам оптимальних технологічних і експлуатаційних властивостей.
уміти
 • прогнозувати вплив різних чинників на структуру й властивості конструкційних матеріалів та оцінити поведінку матеріалів у процесі експлуатації виробів;
 • призначати обробку матеріалів з метою отримання комплексу властивостей та оптима-льної структури, які б забезпечили надійну та тривалу роботу виробів в умовах експлуатації;
 • застосовувати знання про конструкційні матеріали з метою раціонального, з урахуван-ням умов експлуатації виробів, вибору матеріалів для їх виготовлення.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне, самостійне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізит: загальна фізика, математичні дисципліни, професійно орієнтовані дисципліни І курсу;
 • кореквізит: професійно орієнтовані дисципліни за ІII і ІV семестри
Зміст навчального модуля: 
Будова металів і теорія сплавів. Термічна та хіміко–термічна обробка. Леговані сталі та сплави з особливими властивостями. Кольорові метали та сплави. Напівпровідникові матеріали. Неметалеві та композиційні матеріали. Покриття.
Рекомендована література: 
 1. Кузін О.А., Яцюк Р.А. Металознавство та термічна обробка металів. Підручник. — Львів: Афіша. 2002. — 304 с.
 2. Металознавство: Підручник. / О.М. Бялік, В.С. Черненко, В.М. Писаренко, Ю.Н. Москаленко. 2—ге вид., перероб. і доп.— К: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2002. — 384 с.
 3. Пасынков В.В., Сорокин В.С. Материалы электронной техники. — М.: Высш. школа., 1986. — 367 с.
 4. Ван Флек Л. Теоретическое и прикладное материаловедение. /Пер. с англ. — М.: Атомиз-дат, 1975. — 472 с.
 5. Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство: Практикум: Навч. посібник. /Василь Попович, Анатолій Кондир, Едуард Плешаков та інш. — Львів: Світ, 2009. — 552 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Потоковий контроль під час виконання лабораторних робіт.
 • Підсумковий контроль: виконання контрольної роботи (100 %, диференційований залік)
Мова навчання: 
українська