Конструкції з дерева та пластмас (Курсова робота)

Код модуля: 
БКМ_6052_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 60 год., 2 кредити ЕКТС.
Лектори: 
д. т. н., професор Демчина Б. Г.
Результати навчання: 
Виконання курсової роботи «Розрахунок і проектування дерев’яних конструкцій». Набуття навиків з розрахунку і проектування дерев’яних конструкцій.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
самостійне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Теоретична механіка; опір матеріалів; будівельна механіка; технологія будівельних процесів.
Зміст навчального модуля: 
Конструювання і розрахунок дерев’яних конструкцій на центральний розтяг, центральний стиск, на поперечний та косий згин. Конструювання і розрахунок позацентрово стиснутих та позацентрово розтягнутих елементів. Розрахунок та проектування дерев’яних балок — брусчатих на циліндричних та пластмасових нагелях, дощатоклеєних балок, клеєфанерних балок.
Рекомендована література: 
  1. СНиП II-25-80 Деревянные конструкции. Нормы проектирования. — М.: Стройиздат, 1982. — 65 с.
  2. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Конструкції з дерева та пластмас». Львів, 1991.
Форми та методи навчання: 
самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
Курсова робота — 60 балів.
  • Поточний контроль:
  • Підсумковий контроль: іспит, залік.
Мова навчання: 
українська