Конструкції з дерева і пластмас

Код модуля: 
БКМ_6053_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 108 год., лекції — 28 год., лабораторні заняття — 14 год., практичні заняття — 14 год., 3 кредити ЕКТС.
Лектори: 
д. т. н., проф.. Демчина Б. Г.
Результати навчання: 
Формування у студентів знань та навиків сучасних методів розрахунку та проектування конструкцій з дерева та пластмас для житлових, громадських, промислових, складських та ін. споруд.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
«Будівельна механіка», «Будівельні матеріали» , «Будівельні конструкції».
Зміст навчального модуля: 
освід застосування конструкцій з дерева . Фізико-механічні характеристики деревини і пластмас. Розрахунок дерев’яних елементів на розтяг, стиск, згин, поза -центровий стиск і розтяг, косий згин. З’єднання дерев’яних елементів (нагельне, на врубках, клейове). Складені дерев’яні конструкції . Конструкції з пластмас. Конструкції настилів та покриття. Розрахунок та проектування трьох шарових настилів та плит, брусчатих та клеєфанерних балок. Підходи до розрахунок ферм, арок, рам.
Рекомендована література: 
  1. Карлсен Г. Г. и др.. Конструкции из дерева и пластмасс. М.: 1986. — 543 с.
  2. Гринь И. М., Джан-Темиров К. Е. , Гринь В. И. Строительные конструкции из дерева и синтетических материалов. Проектирование и расчет. — Киев: Вища школа, 1990. — 186 с.
  3. Гецт К. Г., Хоор Д., Мелер К., Наттерер Ю. Атлас деревяных конструкций. Перевод с немецкого Александровой Н. И. ( под ред. д. т. н., проф. Ермоловой В. В. — М.: Сстройиздат, 1985. — 272 с.
  4. СНиП П-25-80. Деревянные конструкции. Нормы проектирования. М. Стройиздат, 1982. 4. 65 с. 5.
  5. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Конструкції з дерева та пластмас». Львів. 1991.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, лабораторні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль — 60 балів
  • Контрольні заходи — 40 балів.
Поточний контроль: практичні заняття — 20 балів, лабораторні заняття — 20 балів, КП/КР — 20 балів.
Мова навчання: 
українська