Конструкції однородинного будинку

Код модуля: 
АК_6010_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Четвертий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 60 год. (кредитів ЄКТС — 2), аудиторні години — 30 (практичні заняття — 30).
Лектори: 
ст. викладач Лагуш В. П.
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • знати основи проектування і принципи структурних частин будинку, їх значення і взаємозв'язок, принципи проектування об’ємно-планувальних і конструктивних вирішень цивільних будинків, основи конструювання основних елементів і вузлів будинку, будівництва будинків у особливих умовах;
  • проектувати цивільні будинки, їх структурні частини, вирішувати об’ємно-планувальні і конструктивні задачі, конструювати основні елементи і вузли будинків, користуватися довідниковою і технічною літературою.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторний
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • Переквізити: інженерна графіка; будівельні матеріали та вироби; загальна фізика; теоретична механіка; будівельні конструкції; проектування будинків і споруд.
  • Кореквізити: типологічний розвиток громадських будинків і споруд; теорія і практика проектування громадських будинків, реконструкція та модернізація архітектурних об’єктів.
Зміст навчального модуля: 
Проектувати житлові малоповерхові будинки, їх структурні частини, вирішувати об’ємно – планувальні і конструктивні задачі, конструювати основні елементи і вузли будинків, користуватися довідниковою і технічною літературою.
Рекомендована література: 
  1. Плакати по конструктивних рішеннях цивільних будинків. — М., К., 1981, 1986.
  2. Шерешевський Й.А. Конструирование гражданских зданий. — Москва: «Архитектура —С», 2005.
  3. Маклакова Т.Г. и др. Конструирование гражданских зданий. — М; Стройиздат, 1986.
  4. Дыхович Ю.А. и другие. Архитектурные конструкции. Книга І. Архитектурные конструкции малоэтажных жилых зданий. Москва. «Архитектура — С». 2006 г.
Форми та методи навчання: 
практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль — 20%.
  • Підсумковий контроль — 80% (залік).
Мова навчання: 
українська