Конструкції для сейсмостійкого будівництва

Код модуля: 
БКМ_6068_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 90 год., лекції — 32 год., практичні заняття — 16; 3 кредити ЕКТС.
Лектори: 
к. т. н., доцент Кархут І. І.
Результати навчання: 
Ознайомлення з причинами виникнення та механізмами прояву землетрусів і принципами районування земної поверхні за сейсмічною активністю; засвоєння суті роботи будівельних матеріалів, конструктивних елементів та їх з’єднань при дії динамічних навантажень типу сейсмічних; розуміння методів визначення сейсмічного навантаження; формування практичних навиків щодо розрахунку будівельних конструкцій на сейсмічні навантаження; надбання творчих навиків щодо проектування монолітних та збірних залізобетонних, крупнопанельних та цегляних будинків в сейсмічних районах; ознайомлення з методами передбачення землетрусів та сейсмозахисту споруд.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Опір матеріалів«, «Будівельна механіка», «Будівельні матеріали», «Залізобетонні та кам’яні конструкції», «Конструкції з дерева та пластмас», «Інженерна геологія».
Зміст навчального модуля: 
Причини та характеристика землетрусів. Інженерна сейсмологія. Сейсмічні хвилі. Методи передбачення землетрусів. Прилади для вимірювання сили землетрусів. Методи моделювання і розв’язання задач динаміки при сейсмічних діях. Характеристичне (частотне) рівняння моделі споруд за методами переміщень та методами сил. Розрахунок будівель і споруд при сейсмічних навантаженнях. Проектування будівель, конструкцій та вузлів при дії сейсмічного навантаження. Схеми роботи каркасних будинків, випробування стиків балок і колон будинків з залізобетонним каркасом в сейсмічних районах. Розрахунок стиків балок і колон будинків з залізобетонним каркасом в сейсмічних районах. Визначення періодів і форм власних коливань каркасних будинків. Конструктивні вимоги та характер руйнування будинків з цегляними (кам’яними) стінами в сейсмічних районах. Конструктивні вимоги та особливості спорудження дерев’яних будинків в сейсмічних районах.
Рекомендована література: 
  1. Поляков С. В., Бобров Ф. Б. и др. Проектирование сейсмостойких зданий. М.: 1971.
  2. Корчинский И. Л., Бородин Л. А. и др. Сейсмостойкое строительство зданий. М. 1971.
  3. СНиП П-7-81. Строительство в сейсмостойких районах М.: Стройиздат, 1982.
  4. Инструкция по определению Расчетной сейсмической нагрузки для зданий и сооружкений. М.: Госстройиздат, 1992.
  5. Сигалов Е. Е Практический метод расчета рам на колебания. Сб. МИИГС «Строительная механика и конструкции», 1957.
  6. Егупов В. К. Расчет зданий на прочность, устойчивость и колебания. Изд-во «Будівельник», 1985.
  7. ДБН В.1.1-12: 2006 Будівництво у сейсмічних районах України.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
Поточний контроль — 30 балів; контрольні заходи — 70 балів.
  • Поточний контроль: за результатами практичних занять — 30 балів.
  • Підсумковий контроль: іспит.
Мова навчання: 
українська