Конструкції будівель та споруд. Металеві конструкції

Код модуля: 
БКМ_6028_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Четвертий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 72 (кредитів ЄКТС — 2); аудиторні години — 30 (лекції — 15, практичні заняття — 15)
Лектори: 
ст. викл. Шпак Михайло Миколайович; к.т.н, ст. викл. Була Сергій Степанович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • знати основи інженерного розрахунку та конструювання найбільш поширених металевих конструкцій, а також мати чітке уявлення про роботу, основи розрахунку і конструктивні вирішення просторових, великопрольотних та висотних конструкцій будинків та споруд;
  • уміти проектувати та конструювати найбільш поширені металеві конструкції: балки перекриттів, прогони покриттів, кроквяні ферми і колони із прокатних профілів, а також їх вузли і з’єднання; крім того, складати і компонувати конструктивні схеми просторових, великопрольотних та висотних конструкцій будинків та споруд.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит: «Архітектурні конструкції», «Основи теорії споруд», «Будівельне матеріалознавство»
Зміст навчального модуля: 
Частина І. Металеві конструкції: історія, матеріали, елементи, конструкції, проектування, архітектурні форми. Основні відомості про металеві конструкції (МК). Матеріали для МК. Методи розрахунку МК. Розрахунок елементів МК у випадку роботи на розтягання і згинання. Розрахунок центрово і позацентрово стиснених стрижнів. Загальні принципи розрахунку елементів МК. З’єднання в МК. Основи проектування балок і балочних перекриттів. Сталеві каркаси одноповерхових будинків. Проектування ферм громадських і виробничих будинків. Проектування колон одноповерхових будинків. Системи плоских великопрольотних покриттів громадських і виробничих будинків. Просторові металеві покриття. Великопрольотні вантові системи. Сталеві каркаси багатоповерхових будинків.
Рекомендована література: 
  1. Бучок Ю.Ф. Будівельні конструкції: Основи розрахунку: Підручник.- К: Вища школа, 1994.- 447с.
  2. Клименко Ф.Є., Барабаш В.М., Стороженко Л.І. Металеві конструкції/ За редакцією Ф.Є. Клименка: Підручник. — Львів: Світ, 2002.— 312с.
  3. СНіП ІІ-23-81*. Стальные конструкции. /Госстрой СССР.- М.: ЦИТП Госстроя СССР,1990. — 96с.
  4. ДБН В.1.2-2: 2006. Навантаження і впливи. Норми проектування.- К.: Мінбуд України, 2006.- 60с.
  5. Васильченко В.Т. и др. Справочник конструктора металлических конструкций.-2-е изд. — К.: Будівельник, 1990. — 312с.
  6. Инженерные конструкции. Учебник для вузов по спец. "Архитектура"/В.Н. Голосов и др.; Под ред. В.В. Ермолова.- М.: Высшая школа, 1991. — 408 с.
  7. Жербин М.М., Владимирский В.А. Металлические конструкции. — К. : Выща школа, 1986. — 215с.
Форми та методи навчання: 
денна, заочна, екстернат. Методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
Семестровий контроль проводиться у формі диференційованого заліку. Поточний контроль —50 балів (практичні заняття — 10, реферат — 20, ККР — 20). Підсумковий контроль — 50 балів. Максимальна підсумкова оцінка 100 балів.
Мова навчання: 
українська; можливе викладання російською мовою.