Конструкції будівель та споруд, частина 2. Конструкції з дерева та пластмас.

Код модуля: 
БКМ_6026_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 72 (кредитів ЄСТC — 2). Аудиторні години — 30 (лекції 15; практичні заняття — 15)
Лектори: 
к.т.н., доц. Максимович Соломія Богданівна
Результати навчання: 
В результаті вивчення модуля студент повинен:
 • знати фізико-механічні властивості матеріалів, характер роботи будівельних конструкцій із дерева та пластмас, основи розрахунку і конструювання найбільш поширених у будівництві конструкцій;
 • уміти розраховувати і конструювати дерев’яні конструкції (прогони, балки, кроквяні ферми, арки, рами), а також виконувати аналіз різних варіантів запропонованих дерев’яних конструкцій з метою визначення найбільш економічного варіанту.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит:
 • «Будівельне матеріалознавство»,
 • «Опір матеріалів»,
 • «Архітектурні конструкції»,
 • «Основи теорії споруд».
Зміст навчального модуля: 
Частина ІІ. Конструкції із дерева і пластмас. Короткий огляд розвитку конструкцій. Область застосування дерев’яних конструкцій. Деревина і пластмаси як конструкційні матеріали, їх властивості. Особливості розрахунку конструкцій з дерева і пластмас за граничними станами. Розрахунок елементів конструкцій суцільного перерізу. З’єднання елементів дерев’яних конструкцій. Класифікація з’єднань. Розрахунок елементів конструкцій складеного перерізу на податливих зв’язях. Плоскі суцільні конструкції, розрахунок та конструювання. Плоскі наскрізні конструкції, розрахунок та конструювання. Просторові дерев’яні конструкції покрить.
Рекомендована література: 
 1. СНиП ІІ-25-80. Деревянные конструкции. Нормы проектирования. —М.: Стройиздат, 1983. —31с.
 2. Инжинерные конструкции. Учеб. пособие. Под ред. В.В. Ермолова. —М.: «Архитектура-С», 2007. −408с.
 3. Конструкции из дерева и пластмасс. Учебник для вузов/ Под ред. Г.Г. Карлсена и Ю.В. Слицкоухова. —М.: Стройиздат, 1986, −543с.
 4. Конструкции из дерева и пластмасс. Примеры расчета и конструирования. Учебное
 5. пособие для вузов/ Под ред. проф. Иванова В.А. —Киев: Вища школа, 1981. —392с.
 6. Конструкции из дерева и пластмасс. Иванов В.А., Клименко В.З. —Киев: Вища школа, 1983. —279с.
 7. Строительные конструкции из дерева и синтетических материалов. Проектирование и расчет: Учебное пособие/ И.М. Гринь, К.Е. Джан-Темиров, В.И. Гринь. —К.: Вища школа, 1990. —221с.
 8. Ю.Ф. Бучок Будівельні конструкції. Основи розрахунку: Підручник. Київ «Вища школа», 1994. −447с.
 9. Атлас деревянных конструкций. К.-Г. Гётц, Д. Хоор, К. Мёлер, Ю. Наттерер. М., Стройиздат, 1985.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%): практичні заняття (10%), ККР (20%).
 • Підсумковий контроль (70%): залік
Мова навчання: 
українська