Конструкція автомобілів і двигунів внутрішнього згоряння та технічна експлуатація автотранспортних засобів

Код модуля: 
ЕРАТ_6074_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 180 (кредитів ECTS — 5); аудиторні години — 64 (лекції — 48, лабораторні заняття — 16)
Лектори: 
ст. викл. Миськів Теодозій Григорович
Результати навчання: 
 • знати будову й принцип дії вузлів, агрегатів, механізмів і систем автомобілів; основні причини погіршення технічного стану і втрати працездатності АТЗ; основні положення системи технічного сервісу АТЗ.
 • вміти практично застосовувати набуті знання, зокрема підвищувати культуру експлуатації автомобілів, знижувати токсичні викиди, збільшувати міжремонтні терміни.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
прореквізити:
 • Інженерна та комп’ютерна графіка.
 • Фізика.
Зміст навчального модуля: 
Призначення, класифікація, застосування, схеми та принцип дії автомобільних агрегатів, механізмів і систем, особливості втрати працездатності та ресурсу автомобілів; організаційні та техніко-технологічні заходи, якими підтримуються у відповідних межах ці показники, відновлюється працездатність та ресурс автотранспортного засобу (АТЗ).
Рекомендована література: 
 1. Миськів Т.Г. Транспортні засоби: для студентів базового напряму підготовки 6.1004 «Транспортні технології». — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007. — 56 с.
 2. Форнальчик Є.Ю. та ін. Технічна експлуатація та надійність автомобілів: Навчальний посібник /За загальною ред. Є.Ю. Форнальчика. — Львів: Афіша, 2004. — 492 с.
 3. Сирота В.І. Основи конструкції автомобілів: Навч. посібник. — К.: Арістей, 2005. — 280 с.
 4. Кисликов В.Ф., Лущик В.В. Будова й експлуатація автомобілів: Підручник. — К.: Либідь, 2007. — 400 с.
 5. Конструкції автомобілів і тракторів: Лабораторний практикум / А.М. Кізман. — К.: ІСДО, 1993. — 488 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (20%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування.
 • Підсумковий контроль (80%): модульний контроль, екзамен.
Мова навчання: 
українська