Консерваційний практикум

Код модуля: 
РРАК_6031_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 108 (кредитів ЄКТС — 3) аудиторні години —2
Лектори: 
к.арх., доц. Стасюк О.С.
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • самостійно проводити огляд об’єкту дослідження та складати програму необхідних заходів для його консервації
  • володіти методикою виконання фотофіксації об'єкту в процесі роботи
  • практично засвоїти базові консерваційні навики такі як відбирання проб, розчистка каменю, доповнення втрат каменю
  • володіти методикою складання звіту про проведену роботу
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • пререквізит: Основи реставрації, Історія реставрації за фахом
  • кореквізити: проект реставрації, моделювання архітектурної деталі
Зміст навчального модуля: 
Практика базується на роботі з оригіналом. Робота включає виконання натурного обстеження об’єкту, виконання фото фіксації на початку, в процесі та в кінці роботи, виконання проб та зондажів, розчистка об’єкту, добір матеріалів та вибір техніки доповнення втрат, виконання доповнень технікою допастування, , добір матеріалів та виконання тонування пломб. Написання щоденника та звіту.
Рекомендована література: 
Барановский Е.Ю. Натурные исследования памятников архитектуры. Методические рекомендации. — Москва 1993. Свидерский М.В. Малые архитектурные формы. Киев: Будівельник, 1976. Архитектурные детали: альбом. — М., Академия архитектуры СССР, 1946 — 1947. — 70 с. Грубе, Кучмар. Путеводитель по архитектурным формам.- М.:Стройиздат, 1990.- 213 с.
Форми та методи навчання: 
практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (40%):
  • Підсумковий контроль (60 %, диференційований залік)
Мова навчання: 
українська