Конфліктологія та теорія переговорів

Код модуля: 
МІ_6016_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 144 (кредитів ЄКТС −4) аудиторні години — 64 (лекції — 32, практичні — 32)
Лектори: 
доц., к.і.н. Гулай В.В.
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен: Знати
 • сутність конфліктів та їх особливості;
 • історичну еволюцію концепцій конфлікту;
 • особливості внутрішньої структури та динаміки різних типів конфліктів;
 • основні аспекти аналізу міжнародних конфліктів.
Вміти:
 • аналізувати причини виникнення конфліктів;
 • оцінювати загрозливі явища в різних сферах життєдіяльності;
 • визначати чинники впливу на перебіг різних типів конфліктів;
 • розрізняти етапи розгортання конфлікту;
 • здійснювати аналіз причин кризових ситуацій і визначати заходи для їх подолання.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізит: теорія та практика комунікації.
 • кореквізит:міжнародні відносини та світова політика, аналіз зовнішньої політики, теорія масової комунікації.
Зміст навчального модуля: 
Поняття конфлікту. Предмет і об’єкт конфліктології. Понятійний апарат і система категорій конфліктології Принципи конфліктології. Методи конфліктології. Функції конфліктології. Історія становлення та розвитку конфліктологічних знань Причини, структура та динаміка конфліктів. Управління конфліктами. Теорія переговорів. Соціальні, політичні економічні, міжнародні, міжетнічні, міжконфесійні конфлікти.
Рекомендована література: 
 1. Конфліктологія: Навчальний посібник / За ред. М. П. Гетьманчука. П. П. Ткачука. — Львів: ЛІСВ, 2007. — 326 с.
 2. Орлянський В. С. Конфліктологія. Навчальний посібник. — Київ: Центр учбової літератури, 2007. — 160 с.
 3. Пірен М. І. Конфліктологія: Підручник. — Київ: МАУП, 2007. — 360 с.
 4. Тихомирова Є. Б., Постоловський С. Р. Конфліктологія та теорія переговорів: Підручник. — Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. — 240 с.
 5. Цюрупа М. В. Основи конфліктології та теорії переговорів: Навчальний посібник. — Київ: Кондор, 2009. — 192 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%): робота на заняттях, виконання.
 • Підсумковий контроль (70%, іспит).
Мова навчання: 
українська