Конфігуровані комп’ютерні системи

Код модуля: 
ЕОМ_6045_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 108 (кредитів ЄКТС — ), аудиторні години — 64 (лекції — 32, лабораторні заняття — 16, практичні − 16).
Лектори: 
к. т. н., ст. викладач Сало Андрій Миколайович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • знати основні принципи побудови, функціонування та використання конфігурованих комп’ютерних систем та їх програмного забезпечення;
 • вміти проектувати конфігуровані комп’ютерні системи.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Пререквізити: прикладна теорія цифрових автоматів, архітектура комп’ютера.
Зміст навчального модуля: 
Організація функціонування конфігурованих комп’ютерних систем, апаратні реконфігуровані прискорювачі комп’ютерних систем, засоби проектування конфігурованих комп’ютерних систем.
Рекомендована література: 
 1. Смирнов А.Д. Архитектура вычислительных систем: Учеб. пособие для вузов.-М.: Наука, 1990.
 2. Мячев А. А., Степанов В. Н., Щербо В. К. Интерфейсы систем обработки данных. Справочник / Под. ред. А. А. Мячева. — М.: Радио и связь, 1989.
 3. А.М. Сало. Сучасні засоби проектування НВІС на системному рівні // Моделювання та інформаційні технології: Збірник наукових праць, випуск 44. — Київ: 2007. — С. 110-117.
 4. Бухтеев А. Средства ESL-проектирования компании CELOXICA: Программно ориентированный подход. // ЭЛЕКТРОНИКА: Наука, Технология, Бизнес 8/2006. — С. 106. Impulse — Design Acceleration http://www.directinsight.co.uk/ products/impulsec/fpga-design-acceleration.html
 5. www.celoxica.com.
 6. Synfora Corporate FAQs http://www.synfora.com/about/files/Synfora_Corporate_FAQs_5-31-05.pdf
 7. Synfora PICO Express Datasheet http://www.synfora.com/products/files/ PicoExpressDatasheet_V18.pdf
 8. Палагин, А. В. Проектирование реконфигурируемых систем на ПЛИС [Текст]/ А. В. Палагин, В.Н. Опанасенко, А.Н. Лисовый // Технология и конструирование в электронной аппаратуре. —2007. — № 3. — C. 15-19.
 9. Mitrion™ Virtual Processor Mitrion™:Software Development Kit. [Електронний ресурс] // www.mitrionics.com.
Форми та методи навчання: 
лекційні, практичні та лабораторні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування
 • Підсумковий контроль (70 %): модульні контрольні роботи,екзамен
Мова навчання: 
українська
Спеціалізація: 
Комп’ютерні системи та мережі