Кондиціювання повітря (Курсова робота)

Код модуля: 
ТГВ_6035_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 81 год., лекції — 32 год., лабораторні заняття — 16 год., 2,25 кредитів ЕКТС.
Лектори: 
к. т. н., доцент Лабай В. Й.
Результати навчання: 
Набуття студентами глибоких знань та навиків під час вирішення питань кондиціювання повітря місцевими автономними кондиціонерами в закритих приміщеннях різного призначення, а також розширення технічного та наукового світогляду студентів в даній області.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • «Вища математика»,
 • «Фізика»,
 • «Хімія»,
 • «Технічна термодинаміка»,
 • «Тепломасообмін»,
 • «Санітарно-гігієнічні основи вентиляції»,
 • «Будівельна теплофізика»,
 • «Опалення»,
 • «Вентиляція».
Зміст навчального модуля: 
Кондиціювання повітря — складова частина теплогазопостачання і вентиляції. Короткий історичний огляд та особливості розвитку техніки кондиціювання повітря за останні роки. Вимоги до СКП. Структурна схема і класифікація СКП. Характеристика і розрахункові параметри зовнішнього клімату для СКП. Основні норми, які використовуються для визначення розрахункових параметрів внутрішнього повітря. Вимоги до проведення технологічних виробничих процесів. Можливі межі зміни внутрішніх параметрів повітря. Властивості вологого повітря. І-d—діаграма вологого повітря. Користування І-d—діаграмою вологого повітря. Класифікація джерел холоду для СКП. Природні джерела холоду. Штучні джерела холоду. Парокомпресорні холодильні машини (ХМ). Схема і принцип роботи. Холодильні агенти, які застосовуються в ХМ СКП. Поршневі ХМ, конструкція і принцип роботи. Будова р-і—діаграми для холодильних агентів (ХА). Температурний режим роботи парокомпресорної ХМ. Побудова процесу роботи ХМ на р-і—діаграмі. Холодопродуктивність парокомпресорної ХМ. Перерахунок стандартної холодопродуктивності на робочу. Принципова схема і робота віконних установок кондиціювання повітря (УКП). Зображення процесів обробки повітря на І-d—діаграмі у віконних УКП за повної і часткової рециркуляції та їх розрахунок. Місцеві автономні УКП з окремим розташуванням випарно-регулювального та компресорно-конденсаторного агрегатів (блоків) типу «split». Принципова схема, розташування агрегатів по відношенню до кондиціонованого приміщення та робота. Зображення процесів обробки повітря на І-d—діаграмі та їх розрахунок. Методика розрахунку та вибору місцевих автономних УКП.
Рекомендована література: 
 1. Лабай В. Й. Кондиціювання повітря та холодопостачання. Конспект лекцій. — Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2009. — 72 с.
 2. Богословский В. Н., Кокорин О. Я., Петров Л. В. Кондиционирование воздуха и холодоснабжение. — М.: Стройиздат, 1985. — 367 с.
 3. Пеклов А. А., Степанова Т. А. Кондиционирование воздуха. — Киев: Вища школа, 1978. — 328 с.
 4. Ананьев В. А. и др. Системы вентиляции и кондиционирования. Теория и практика. — М.: «Евроклимат», изд. «Арина», 2000. — 416 с.
 5. СНиП 2.04.05 — 86. Отопление, вентиляция и кондиционирование. — М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1987. — 64 с.
 6. СНиП 2.04.05 — 91*У. Отопление, вентиляция и кондиционирование. — Киев: КиевЗНИИЭП, 1996. — 64 с.
 7. Жуковський С. С., Лабай В. Й. Системи енергопостачання і забезпечення мікроклімату будинків та споруд. Навчальний посібник для ВЗО. — Львів: Астрономо-геодезичне товариство, 2000. — 259 с.
 8. Нимич Г. В., Михайлов В. А., Бондарь Е. С. Современные системы вентиляции и кондиционирования воздуха: Учебное пособие. — К.: ТОВ «Видавничий будинок «Аванпост-Прим», 2003. — 630 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Модульна система, яка включає поточний контроль знань та 2 контрольні заходи (у 8-му та 16-му тижнях семестру).
 • Семестровий контроль проводиться у формі письмового екзамену.
 • Максимальна сумарна оцінка — 100 балів, поточний контроль — 40 балів, контрольні заходи — 60 балів.
Мова навчання: 
українська