Комунікативні технології в інформаційному суспільстві

Код модуля: 
СКІД_6070_С01
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 90, аудиторних — 48 (16 — лекцій, 32 — практичних занять), кредитів ECTS — 3.
Лектори: 
к. т. н., ст. викладач Сєров Юрій Олего
Результати навчання: 
У результаті вивчення дисципліни «Комунікативні технології в інформаційному суспільстві» фахівець повинен знати головні принципи побудови віртуальних спільноти, правила реєстрації та поведінки у них, технології популяризації інформаційного наповнення в соціальних середовищах комунікації.
Підготовлений фахівець повинен вміти здійснювати пошук інформації в соціальних середовищах комунікації на задану тему, організовувати та модерувати дискусію на задану тему між учасниками спільноти. Студенти повинні вміти практично вирішувати завдання створення, форматування та публікації інформаційного наповнення в соціальних середовищах комунікації.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Соціальні комунікації;
 • Етика ділового спілкування;
 • Мовні технології інформаційного пошуку;
 • Ділова комунікація.
Зміст навчального модуля: 
Віртуальні середовища комунікації як засіб формування інформаційного суспільства: Історія розвитку та класифікація віртуальних спільнот; Головні принципи побудови віртуальних спільнот; Створення, популяризація та модерування форумів та блогів.
Соціальні мережі: Історія виникнення та сьогодення; Види соціальних мереж; Використання соціальних мереж у професійних, промоцій них та приватних інтересах; Технології глобальних мереж; Безпека особистості у віртуальних середовищах комунікації.
Рекомендована література: 
 1. Иванов Д. В. Виртуализация общества. Версия 2.0. — С.-Пб.: Петербургское Востоковедение, 2012. — 224 с.
 2. Renninger K. A. Building Virtual Communities: Learning and Change in Cyberspace (Learning in Doing: Social, Cognitive and Computational Perspectives) / K. A. Renninger, W. Shumar. — 2012. — 414 p.
 3. Powazek D. M. Design for community: the art of connecting real people in virtual places / D. M. Powazek. — 2012. — 307 p.
 4. Пелещишин А. М. Оптимізація форумів та інших форм спільнот користувачів WWW / А. М. Пелещишин // Інформаційні системи та мережі: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». — 2010. — № 519. — С. 275–284.
 5. Попков Ю. С. Виртуальные сообщества в структуре власти. Методологические аспекты / Ю. С. Попков, В. И. Тищенко. — Эдиториал УРСС, 2009. — 184 с.
 6. Пелещишин А. М. Позицінування сайтів у глобальному інформаційному середовищі / А. М. Пелещишин. — Львів: Вид-во Національного університету «Львівська політехніка», 2011. — 258 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30 балів).
 • Контрольний захід (70 балів), екзамен (ПК + КЗ 100).
Мова навчання: 
українська