Комунікативні технології

Код модуля: 
СР_6118_С01
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
60 год (2 ЄКТС), у тому числі 24 аудит. (8 — лекції, 16 — практичні заняття), самостійна робота — 36 год
Лектори: 
кан.філос.наук, доцент Климанська Л.Д.
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • знати: в чому специфіка комунікативного простору сучасного інформаційного суспільства; специфіку символічної, візуальної, подієвої, міфологічної організації комунікативного простору; в чому специфіка комунікативних технологій порівняно з іншими соціальними технологіями; якими є механізми впливу таких комунікативних технологій як зв’язки з громадськістю (паблік рілейшнз); іміджмейкінг; менеджмент новин; реклама; пропаганда; риторика.
 • уміти: аналізувати процеси, що відбуваються у комунікативному просторі; застосовувати соціологічні методи до вивчення символічної, візуальної, подієвої, міфологічної організації комунікативного простору; планувати роботу у сфері основних комунікативних технологій ; оцінювати ефекти застосування основних комунікативних технологій.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Зміст навчального модуля: 
Комунікативний простір та особливості його побудови; Вербальні, невербальні, подієві методи організації комунікативного простору; поняття і види комунікативних технологій. Загальна модель комунікативної технології; PR , реклама, пропаганда, іміджмекінг, менеджмент новин як комунікативні технології; Комунікативна кампанія: поняття, етапи.
Рекомендована література: 
 1. Алешина И. Паблик Рилейшнз для менеджеров и маркетологов. -—М.,1997;
 2. Гуревич П. Приключения имиджа. — М.,1991
 3. Доценко Е.Л. Психология манипуляции. — М., 1996;
 4. Зарецкая Е.Н. Риторика. Теория и практика речевой коммуникации. — М., 1998;
 5. Зверинцев А. Коммуникативный менеджмент. Рабочая книга менеджера ПР. — Спб.,1997;
 6. Королько В. Основи паблік рілейшнз. —К.,1997;
 7. Лебедева Т.Ю. Искусство обольщения. Паблик рилейшнз по-французски. Концепции. Практика. — М.,1996.;
 8. Почепцов Г.Г. Имиджмейкер. Паблик рилейшнз для политиков и бизнесменов. — К.,1995;
 9. Почепцов Г.Г. Паблик рилейшнз. — К., 1996;
 10. Почепцов Г.Г. Символы в политической рекламе. _ К., 1997;
 11. Почепцов Г.Г. Паблік рілейшнз. — К.,2000;
 12. Харрисон Ш. Связи с общественностью. Вводный курс. — С._Петербург, Москва. 2003.
 13. Чумиков А.Н., Бочаров М.П. Связи с общественностью. Теория и практика: Учебное пособие. — М.: Дело, 2003.
Форми та методи навчання: 
лекції, семінарські заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (50%): письмовий ессей , присвячений аналітичному опису однієї з комунікативних технологій
 • Підсумковий контроль (50 % - залікове тестування)
Мова навчання: 
українська