Комп’ютеризовані системи та мережі передавання даних (Курсовий проект)

Код модуля: 
КСА_6063_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 162, (кредитів ЄКТС — 5,5), аудиторні години — 64 (лекції — 48, лабор. — 16).
Лектори: 
к. т. н., доцент Влах Галина Іванівна
Результати навчання: 
 • знати теоретичні і практичні основи побудови комп’ютеризованих систем та мережі передавання даних та особливості технічних рішень при їх реалізації;
 • вміти застосовувати набуті знання при створенні корпоративної комп’ютерної мережі, визначати основні характеристики та розробляти окремі вузли апаратури ПД.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
самостійне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • Основи збору, передавання та обробки інформації,
 • Теорія інформації.
Зміст навчального модуля: 
Загальні засади побудови комп’ютеризованих систем і мереж передачі даних. Технології локальних мереж (LAN). Побудова локальних мереж згідно стандартів фізичного та канального рівнів. Мережевий та транспортний рівні локальних мереж. Глобальні мережі (WAN). Безпровідні мережі передачі даних.
Рекомендована література: 
 1. Буров Є. Комп’ютерні мережі. — Львів: СП «Бак», 2006.
 2. Березюк Б.М. Системи і мережі передавання даних: Навчальний посібник. — Серія «Дистанційне навчання». № 34. — Львiв: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005. — 200 с.
 3. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы / В.Г.Олифер, Н.А.Олифер. — Спб.: Издательство «Питер», 2006.
 4. Кулаков Ю.О., Луцький Г.М. Комп’ютерні мережі. Підручник /За ред. Ю.С. Ковтанюка — К.: Юніор, 2003.
 5. Степанова Я.М., Рассамакін В.Я. Методи і засоби передачі даних: Підручник. — К.: Київ. нац.торг.-екон.ун-т, 2006. — 252 с.
 6. Основи комп’ютерних мереж та Інтернету. — К.: Видавнича група BHV, 2006. uabooks.info/ua/news/new_books/?pid=353
Форми та методи навчання: 
самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (20%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування, курсовий проект.
 • Підсумковий контроль (80%, контрольний захід, екзамен): тестування (40%), письмова-усна форма (40%)
Мова навчання: 
українська