Комп’ютеризовані системи та мережі передавання даних

Код модуля: 
КСА_6059_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 150 (кредитів ЄКТС 5); аудиторні години — 64 (лекції — 48, лабор. — 16)
Лектори: 
к.т.н., доц. Влах Галина Іванівна
Результати навчання: 
 • знати теоретичні і практичні основи побудови комп’ютеризованих систем та мережі передавання даних та особливості технічних рішень при їх реалізації;
 • вміти застосовувати набуті знання при створенні корпоративної комп’ютерної мережі, визначати основні характеристики та розробляти окремі вузли апаратури ПД.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • Основи збору, передавання та обробки інформації,
 • Теорія інформації.
Зміст навчального модуля: 
Загальні засади побудови комп’ютеризованих систем і мереж передачі даних. Технології локальних мереж (LAN). Побудова локальних мереж згідно стандартів фізичного та канального рівнів. Мережевий та транспортний рівні локальних мереж. Глобальні мережі (WAN). Безпровідні мережі передачі даних.
Рекомендована література: 
 1. Буров Є. Комп’ютерні мережі. — Львів: СП «Бак», 2002.
 2. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы / В.Г.Олифер, Н.А.Олифер. — Спб.: Издательство «Питер», 2000.
 3. Шварц М. Сети связи: протоколы, моделирование и анализ. В 2-х т., 1992.
 4. Лагутенко О.И. Модемы. Справочник пользователя. — Спб.: «Лань», 1997.
 5. Лохмотко В.В., Пирогов К.И. Анализ и оптимизация цифровых сетей интегрального обслуживания. — Мн.: 1991.
 6. Шатт С. Мир компьютерных сетей: Пер. с англ. — К.: ВНУ, 1996.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (20%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування.
 • Підсумковий контроль (80%, контрольний захід, екзамен): тестування (40%), письмова-усна форма (40%)
Мова навчання: 
українська