Комп’ютеризація вимірювань та мікропроцесорна техніка

Код модуля: 
ІВТ_6050_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 180 (кредитів ЄКТС — 6); аудиторні години — 84 (лекції — 32, лабор. — 48)
Лектори: 
д.т.н., професор каф.ІВТ. Прохоренко С.В.
Результати навчання: 
Стандартні інтерфейси комп’ютера. Програмування послідовного та паралельного інтерфейсу, створення інтерфейсу користувача. Порядок обміну даними через послідовний, паралельний та USB інтерфейси. Методи та засоби вимірювання фізичних величин. Програмування у програмному середовищі LabView. Розробляти пристрої спряження первинних перетворювачів та вимірювальних приладів з комп’ютером, використовуючи стандартні інтерфейси комп’ютера.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • Основи програмування,
 • проблемно-орієнтовані мови програмування,
 • об’єктно-орієнтоване програмування,
кореквізити:
 • Фізичний практикум
Зміст навчального модуля: 
Ознайомлення з основними методами вимірювання фізичних величин, Перетворювачами фізичних величин, методами оцінки методичних та інструментальних похибок вимірювання, а також вивчення складових частин та системних магістралей комп’ютера, розробка пристроїв спряження та використання стандартних інтерфейсів комп’ютера для під’єднання первинних перетворювачів та вимірювальних приладів до комп’ютера, ознайомлення із основами завадозахисту та систем шумоподавлення, та отримання практичних навичок у створенні віртуальних вимірювальних приладів, які дозволяють провести комп’ютеризацію фізичних вимірювань, ознайомлення із Обладнанням та програмним забезпеченням МікроЛ та LabVIEW.
Рекомендована література: 
 1. А.Жаров. Железо IBM 2001. Выбор, модернизация, новые возможности. — М.: МикроАРТ, 2000. — 368 с.
 2. Ю.В.Новиков, О.А.Калашников, С.Э.Гуляев. Разработка устройств сопряжения для персона-льного компьютера типа IBM PC. — М.: ЭКОМ, 1998. — 224 с.
 3. В.В.Иванов Методы вычислений на ЭВМ: Справочное пособие — Киев: Наук.думка, 1986. — 584 с.
 4. Кончаловский В.Ю., Купершмидт Я.А., Сыропятова Р.Я., Харченко Р.Р. Электрические изме-рительные преобразователи. Под ред. проф. Р.Р. Харченко. — М.Л.: Изд-во «Энергия», 1967. — 408 с.
 5. Поліщук Є.С., Дорожовець М.М., Яцук В.О. та ін. Метрологія та вимірювальна техніка: Підру-чник. За ред. проф. Є.С. Поліщука — Львів: видавництво «Бескид Біт», 2003. — 544 с.
 6. Поліщук Є.С., Обозовський С.С., Шморгун Є.І., Кочан В.О. Електричні вимірювання електри-чних та неелектричних величин. За ред. проф. Є.С. Поліщука — Київ: Вид-во «Вища школа», 1978. — 352 с.
 7. Батоврин, Бессонов. LabVIEW_практикум по основам измерительных технологий. — М.: ДМК-Пресс, 2005. — 208 с.
 8. http://digital.ni.com/worldwide/russia.nsf/
 9. Стивен Прата. Язык программирования С. Лекции и упражнения: Пер. с англ. — К.: Изд. «Ди-аСофт», 2000. — 432 с.
 10. Методичні видання до лабораторних робіт з дисципліни «Віртуальні вимірювальні прилади».
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування
 • Підсумковий контроль (70 %, контрольний захід, екзамен): тестування (35%), письмово-усна форма (35%)
Мова навчання: 
українська