Комп’ютерні технології в наукових дослідженнях

Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 60 год., 2 кредита ЕCТS, лекції — 16 год., лабораторні заняття — 16 год, 1 контрольна робота.
Лектори: 
к. т. н., доцент Хміль Р. Є.
Результати навчання: 
Студент повинен засвоїти застосовувати комп’ютерні технології в практичній роботі для підвищення її ефективності. Курс доповнює професійну теоретичну підготовку як для провадження наукових досліджень так і з проектування та розрахунку основних будівельних конструкцій. Вміти володіти комп’ютером на достатньому професійному рівні; використовувати спеціальні комп’ютерні програми для покращення ефективності наукових досліджень; розраховувати та проектувати елементарні будівельні конструкції за допомогою спеціалізованих програмних комплексів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • «Практикум з комп’ютерних технологій в будівництві»,
  • «Автоматизоване проектування в будівництві».
Зміст навчального модуля: 
Вивчення програм для пошуку наукової інформації в мережі Internet, електронні бібліотеки. Вивчення програми для представлення текстової інформації Word 2003. Вивчення програми для обробки експериментальних даних з подачею їх у табличних формах Exсel 2003. Вивчення програми для аналітичної обробки даних і подачі їх у вигляді графіків, діаграм з наступним їх апроксимування Origin 6.1 (8.0). Вивчення програми для складних циклічних розрахунків, що зустрічаються при теоретичних дослідженнях Mathcad 2001 (14). Вивчення програми розрахунку та перевірки несучої здатності різних будівельних конструкцій Scad 7.27 (7.31).
Рекомендована література: 
  1. Аммерал Л. Машинная графика на персональных компьютерах. Пер. с англ. М. 1992. — 232 с.
  2. Зенкевич О. Метод конечных элементов в технике. — М. Мир, 1975 — 542 с.
  3. Руководство пользователя «SCAD 7.27» для автоматизированного проектирования строительных конструкций. Киев: 2000. 145 с.
  4. Гай Харт-Дэвис Word 2000. Базовый курс. Пер. с англ. М. Век +, 2001. — 400 с.
  5. Символоков. Microsoft Excel 2002. Самоучитель. — М. Бином, 2003 — 400 с.
  6. В. Дяконов. Mathcad 2000. Учебний курс. — СПб. Питер, 2000 — 592 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль – 100 балів: лабораторні заняття — 70 балів, контрольна робота (КР) — 30 балів.
  • Підсумковий контроль: залік.
Мова навчання: 
українська, англійська